Наукові публікації асистента Палиці Л.М.

 1. Палиця Л.М., Корда М.М. Фулерени С60 посилюють токсичний вплив толуолу на імунний статус організму // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2018. – С. 255.
 2. Палица Л.М., Корда М.М. Фуллерены усиливают токсический эффект толуола на состояние ферментативной системь биотрансформации ксенобиотиков.Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2018. Vol. 2. № 31. Р. 11–14.
 3. Палиця Л. М. Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові / Л. М. Палиця, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 1, № 135. – С. 161 – 165.
 4. Палиця Л. М. Карбонові наночастинки підсилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес / Л. М. Палиця, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2, № 136. – С. 308 – 311.
 5. Палица Л.М., Корда М.М. Фулерены С60 усиливают токсический эффект толуола на имунный статус организма // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2016. - № 4 (91). – С. 150-154.
 6. Біологічна хімія. Лабораторний практикум / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, О.З. Яремчук, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Л.С. Фіра, А.Є. Мудра, І.П. Кузьмак, С.І. Яворська, Н.О. Суслова, П.Г. Лихацький, Т.Я. Ярошенко, Л.М. Палиця – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2015. – 216 с.
 7. Палиця Лілія, Матвіїв Наталія, Світлана Ястремська. Вплив карбонових наночастинок на процеси апоптозу в лейкоцитах крові // XVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 213.
 8. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Іванюк А.С., Корда М.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 128.
 9. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, А. Є. Мудра, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Л. М. Палиця, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240.
 10. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, Л. М. Палиця // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240-241.
 11. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.
 12. Палиця Л.М., Ястремська С.О., Корда М.М. Дослідження впливу фулеренів С60 на гепетотоксичність толуолу // Медична хімія. – 2014. – 16, № 4. – С. 54-57.
 13. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Ястремська І.М., Коробчук В.М., Корда М.М. Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок // Медична хімія. – 2014. – 16, № 3. – С. 50-54.
 14. Л.М. Палиця, Н.Я. Матвіїв, С.О. Ястремська Вплив карбонових наночастинок на токсичні ефекти толуолу // Всеукраїнська студенська науково-практична конференція з міжнародною участю, YouthNanoBioTech-2014 21-22 травня : матеріали конф. —Київ: Український науково-медичний молодіжний журнал, 2014. – С.67. зміст
 15. Л.М. Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес.// Науково-практичний журнал. Здобутки клінічної та експериментальної медицини:– Тернопіль: Укрмедкнига. –2014. – 21, № 2. – С.130-134.
 16. Influence of carbon nanoparticles on chemically induced hepatotoxicity // Palytsya L. M., Matviiv N. Y., Yastremska S. O., Korda M. M. Укр. біохім. журн. – 2014. - № 5 (додаток 2). – С. 121 – 122 (XІ Український біохімічний з’їзд: Тези доп. 6-10 жовтня 2014 р., м. Київ).
 17. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, А. Є. Мудра, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Л. М. Палиця, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун// Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240.
 18. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький,О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, Л. М. Палиця // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240-241.
 19. Л. М. Палиця, С. О. Ястремська, М. М. Корда. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей. // Медична хімія. – 2013. - 15, № 3. – С. 67-74.
 20. Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.
 21. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Детальне дослідження механізмів токсичної дії наночастинок – нагальна вимога сьогодення. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 171.
 22. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.
 23. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.
 24. Корда М.М., Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Підручна С.Р, Острівка О.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, 2012. – С. 162-163.
 25. Корда М.М., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Інтраперитонеальне введення карбонових наночастинок викликає оксидативний стрес у щурів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Способи захисту та збереження здоров’я людини в сучасних умовах». – Одеса, 2012. – С. 99-102.
 26. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Впровадження в життя нанотехнологій вимагає детального вивчення токсичності наночастинок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 200.
 27. Матвіїв Наталія, Палиця Лілія, Ястремська Світлана, Вацьків Вікторія Механізми потенційної токсичності карбонових наночастинок в біологічних системах // XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 116.
 28. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. // Вплив наночастинок на процеси ліпопероксидації в мікросомах гепатоцитів in vitro. // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: V наук.-практ. конф., 1‑2 листопада 2012 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2012. — № 2(17). — С. 196.
 29. Л.М. Палиця, Н.Я. Матвіїв, С.О. Ястремська Вплив карбонових наночастинок на стійкість еритроцитів до гемолізу // Всеукраїнська студенська науково-практична конференція з міжнародною участю, YouthNanoBioTech-2012 15-16 травня : матеріали конф. —Київ: Український науково-медичний молодіжний журнал, 2012. – С.115.
 30. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М.Корда, Я.І.Гонський, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, С.І.Яворська, І.П.Кузьмак, Н.П.Саюк, Н.П.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 162.
 31. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з амоніта-фалоїдиновим токсикозом / І.П.Кузьмак, І.М.Кліщ, М.М.Корда, Я.І.Гонський, С.І.Яворська, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, Н.П.Саюк, Н.Я.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 141.
 32. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А.Посохова, М.М.Корда, М.Р.Хара, А.А.Гудима, М.І.Марущак, А.М.Пришляк, Д.Б.Коробко, О.М.Олещук, С.І.Яворська, І.Я.Криницька, Г.С.Сатурська, А.С.Вольська, О.З.Яремчук, О.О.Шевчук, О.В.Бакалець, Л.М.Палиця, В.А.Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.