Науково-дослідна робота

Кафедра медичної біохімії ефективно працює в науковому плані. Ведеться підготовка здобувачів, аспірантів, докторантів.

Наукова тематика кафедри присвячена вивченню механізмів впливу токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин та винайденню шляхів корекції виявлених порушень. Для дослідження використовують сироватку крові, гомогенат печінки. Оцінку стану імунної системи проводять за вмістом імуноглобулінів А, М та G та циркулюючих імунних комплексів. Стан антиоксидантової системи вивчають за активністю СОД, каталази, церулоплазміну, вмісту відновленого глутатіону. Білковий обмін оцінюють за вмістом загального білка та його фракцій, сечовини, креатиніну, залишкового азоту та активністю амінотрансфераз. Показники ліпідного обміну вивчали за вмістом фосфоліпідів, ліпопротеїнових фракцій. З метою корекції використовували олігопептиди та металокомплекси (гістидинат міді).

Також у зв’язку з тим, що у даний час спостерігається інтенсивне зростання у світі застосування нанотехнологій та наноматеріалів, вплив яких на організм людини недостатньо вивчено. Тому на сьогоднішній день на нашій кафедрі значна увага наших досліджень приділяється виявленню потенційної токсичності наночастинок для клітин і організмів.