Кафедра медичної біохімії активно працює в науковому плані, також ведеться підготовка здобувачів, аспірантів, докторантів. Наукова робота кафедри медичної біохімії передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Наукова тематика кафедри присвячена вивченню механізмів впливу токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин та винайденню шляхів корекції виявлених порушень. Для дослідження використовують сироватку крові, гомогенат печінки. Оцінку стану імунної системи проводять за вмістом імуноглобулінів А, М та G та циркулюючих імунних комплексів. Стан антиоксидантової системи вивчають за активністю СОД, каталази, церулоплазміну, вмісту відновленого глутатіону. Білковий обмін оцінюють за вмістом загального білка та його фракцій, сечовини, креатиніну, залишкового азоту та активністю амінотрансфераз. Показники ліпідного обміну вивчали за вмістом фосфоліпідів, ліпопротеїнових фракцій. З метою корекції використовували олігопептиди та металокомплекси (гістидинат міді).

Також у зв’язку з тим, що у даний час спостерігається інтенсивне зростання у світі застосування нанотехнологій та наноматеріалів, вплив яких на організм людини недостатньо вивчено. Тому на сьогоднішній день на нашій кафедрі значна увага наших досліджень приділяється виявленню потенційної токсичності наночастинок для клітин і організмів.

Щорічно про результати наукових досліджень студенти доповідали на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль) та були нагороджені дипломами І та ІІ ступеня: М. Фролов, Н. Долик, О. Кулянда, Д. Миронюк, Т. Бакса, З. Вівчар, Т. Бончик, В. Косовська та У. Сатурська, К. Данилко, А. Брик. Зокрема впродовж 2017-2018 н.р. у наукові дослідження кафедри було залучено 7 студентів. За усні доповіді на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся 23-25 квітня 2018 р. (м. Тернопіль) двох студентів було нагороджено дипломами І ступеня у секції «Експериментальна медицина» – Тарнопільського Руслана та Кравців Ольгу (науковий керівник – д.м.н., Підручна С.Р.), а також у секції «Фармакологія і фармація» диплом ІІ ступеня отримав Лук'яненко Максим (науковий керівник – доц. Куліцька М.І.).