Навчальна робота

В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига,2006).

З переходом на новий план викладання біохімії за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу колектив кафедри створив «Методичні вказівки з біологічної хімії» для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів. З впровадженням системи «MOODLE» викладачами нашої кафедри створено близько 300 тестових запитань, включаючи рисунки та ситуаційні задачі, до кожної теми, які постійно поновлюються і коригуються. Загальна база даних на сьогодні становить близько 6000 питань на трьох мовах. Створено і впроваджено цілком нову екзаменаційну базу тестових завдань з використанням схем, графіків, таблиць, котрі ввійшли в буклети для здачі семестрового іспиту.

Проф. М.М. Корда під час самостійної роботи зі студентами

Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)" (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

проф. Підручна С.Р. розбирає теоретичний матеріал

ст. викл. Шершун Г.Г. контролює виконання лабораторної роботи

Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри розмiстили на Web-сайті університету всі необхiдні навчально-методичнi матерiали для студентiв.

Пiдготовка студентiв передбачає навчання за системою єдиного робочого дня та практично-орiєнтоване навчання за «Z системою», яке полягає в одночасному вивченні теоретичних і практичних дисциплін із зміщенням акцентів з теорії на практику. «Z-система» є новiтнiм прогресивним методом для пiдготовки студентів медичних ВНЗ, яка сприяє засвоєнню основних та найсучаснiших методiв дiагностики захворювань та принципiв лiкування хворих.

Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студентів, на кафедрі створено умови для прийому практичних навичок у студентів.

Засвоєння практичних навичок «Визначення вмісту глюкози в сироватці крові»

Оволодіння студентами - навичками роботи з спектрофотометром

З переходом на циклову систему навчання, яка передбачає підвищення рівня викладання біохімії, на кафедрі за кожним змістовним модулем (циклом) закріплені досвічені викладачі та розподілено тематичні лабораторії. За такої організації навчального процесу викладач набуває вузької спеціалізації та досягає глибокого професіоналізму за напрямком вибраного циклу.

Перш за все з метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було створено віртуальні навчальні програми, проводиться постійне його наповнення для подальшого використання студентами у навчально-практичній роботі.

Студенти під час проходження віртуальної навчальної програми "Біохімічний шлях гліколізу"