В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига,2006).

З переходом на новий план викладання біохімії за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу колектив кафедри створив «Методичні вказівки з біологічної хімії» для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів. З впровадженням системи «MOODLE» викладачами нашої кафедри створено близько 300 тестових запитань, включаючи рисунки та ситуаційні задачі, до кожної теми, які постійно поновлюються і коригуються. Загальна база даних на сьогодні становить близько 6000 питань на трьох мовах. Створено і впроваджено цілком нову екзаменаційну базу тестових завдань з використанням схем, графіків, таблиць, котрі ввійшли в буклети для здачі семестрового іспиту.

Проф. М.М. Корда під час самостійної роботи зі студентами (2005 рік)

Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)" (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

Доц. С.Р. Підручна розбирає теоретичний матеріал (2009 рік)

Ст. викл. Г.Г. Шершун контролює виконання лабораторної роботи (2010 рік)

Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри розмiстили на Web-сайті університету всі необхiдні навчально-методичнi матерiали для студентiв.

асист. І.П. Кузьмак контролює виконання практичної навички (2011 рік)

Пiдготовка студентiв передбачає навчання за системою єдиного робочого дня та практично-орiєнтоване навчання за «Z системою», яке полягає в одночасному вивченні теоретичних і практичних дисциплін із зміщенням акцентів з теорії на практику. «Z-система» є новiтнiм прогресивним методом для пiдготовки студентів медичних ВНЗ, яка сприяє засвоєнню основних та найсучаснiших методiв дiагностики захворювань та принципiв лiкування хворих.

Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студентів, на кафедрі створено умови для прийому практичних навичок у студентів.

Засвоєння практичних навичок з практичної роботи «Визначення вмісту глюкози в сироватці крові» (2012 рік)

Проведення студентами спектрофотометричного аналізу (2014 рік)

З переходом на циклову систему навчання, яка передбачає підвищення рівня викладання біохімії, на кафедрі за кожним змістовним модулем (циклом) закріплені досвічені викладачі та розподілено тематичні лабораторії. За такої організації навчального процесу викладач набуває вузької спеціалізації та досягає глибокого професіоналізму за напрямком вибраного циклу.

Перш за все з метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було створено віртуальні навчальні програми.

Студенти під час засвоєння навчального матеріалу за допомогою віртуальної програми "Біохімічний шлях гліколізу" (2018 рік)

Створено 11 віртуальних програм та отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права (проф. М. М. Корда, старш. викл. Шершун Г.Г.): «Біохімічний шлях гліколізу», «Біохімічний шлях гліколізу» (англійською мовою), «Ензимодіагностика. Діастаза – важливий клініко-діагностичний показник», «Загальні шляхи метаболізму в організмі людини», «Механізм вилучення аміаку з мозку і м’язів та його знешкодження», «Обмін і механізм впливу вітаміну D на фосфорно-кальцієвий обмін», «Обмін жовчних пігментів у нормі», «Тканинний і внутрішньотканинний метаболізм ліпопротеїдів», «Роль нирок в регуляції кров’яного тиску при гіпотонії», «Молекулярний механізм скорочення і розслаблення м’язів», «Обмін глікогену печінки і м’язів». На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, де студенти можуть самостійно опрацьовувати питання з біохімії, віртуальні програми тощо.

На кафедрі проводиться постійне оновлення віртуальних навчальних програм з метою покращення і оптимізації навчально-практичних робіт під час проведення занять.

У роботі кафедри медичної біохімії проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Засвоєння практичних навичок під керівництвом доц. Т.Я. Ярошенко (2020рік)

У 2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять та літньої екзаменаційної сесії для студентів університету практичні заняття та літня екзаменаційна сесія для студентів університету була проведена в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Moodle.

Асистент Бандас І.А. проводить онлайн заняття із іноземними студентами 2 курсу медичного факультету (2021 р.)

Доцент Острівка Оксана Іванівна із стунтами 201 групи медичного факультету під час виконання практичної роботи з біологічної хімії (2022 р.)

Д.мед.наук Підручна Світлана Романівна проводить семінарське обговорення теми заняття із здобувачами вищої освіти 203 групи стоматологічного факультету (2022 р.)