Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Яремчук О.З. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Механізми дії модуляторів системи нітроген оксиду за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому. Київ, 2021.

 2. Лихацький П.Г. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів різного віку за умов ураження натрію нітритом та тютюновим димом та шляхи корекції виявлених порушень. Львів, 2018.

 3. Шатинська О.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому. Львів, 2018.

 4. Підручна С.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетичне обгрунтування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфо-функціональних змін внутрішніх органів на тлі комбінованої (механічної і термічної) травми. Одеса, 2013.

 5. Яремчук О.З. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Особливості біохімічних процесів у печінці та нирках при експериментальному ураженні підшлункової залози та способи їх корекції. Чернівці, 2012.

 6. Лихацький П.Г. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Поєднаний вплив солей кобальту, кадмію, та Rg-променів на організм тварин та шляхи корекції виявлених порушень. Львів, 2007.

 7. Василишин Н.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу» за спеціальністю. Львів, 2006.

 8. Шершун Г.Г. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Взаимосвязь витамина В1 с микроэлементами Mn и Zn при избыточном его поступлении. Донецьк, 1970.

Дисертації, які виконані під керівництвом професора М. М. Корди:

  1. Палиця Л.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Біохімічні механізми впливу С60 фулеренових наночастинок на токсичність толуолу в різних біологічних системах. Тернопіль, 2021.

  2. Летняк Н.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних та багатостінних нанотрубок в біологічних системах. Тернопіль, 2019.

  3. Худан І.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетичне обгрунтування застосування полімерних наночастинок з інкапсульованими протизапальними і антиоксидантними препаратами та інгібіторами індуцибельної NO синтази при контактному дерматиті. Тернопіль, 2019.

  4. Бандас І.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Оцінка інтегрального ризику при одночасному надходженні в організм наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю. Тернопіль, 2018.

  5. Панасюк Я.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Патогенетичне обґрунтування застосування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу. Тернопіль, 2017.

  6. Кулянда О.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Патогенетичне обґрунтування корекції оксидативного і нітрооксидативного стресу та цитокінового дисбалансу при ураженні печінки за умов множинної травми. Тернопіль, 2015.

  7. Мерецький В.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Патогенез ушкоджень органів при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом. Тернопіль, 2014.

  8. Колодницька Г.Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Патогенетичні аспекти перебігу і лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом. Тернопіль, 2013.

  9. Щерба В.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Патобіохімічні особливості дії ендотоксину грамнегативної мікрофлори на тканини пародонту при хімічному ураженні печінки. Тернопіль, 2013.

  10. Нечипорук В.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія. Молекулярні аспекти регуляції метаболізму сірковмісних амінокислот глюкокортикоїдами. Вінниця, 2012.

  11. Ярошенко Т.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками. Львів, 2007.

Дисертації, які виконані під керівництвом професора Я. І. Гонського:

  1. Куліцька М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у щурів за дії важких металів і нітриту натрію та корекція порушень. Львів, 2010.

  2. Кирилів М.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вплив солей кадмію і кобальту на виникнення оксидативного стресу в білих щурів та корекція порушень металокомплексами й ентеросорбентом Фібрабет. Львів, 2010.

  3. Острівка О.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції. Львів, 2007.

  4. Головко Л.Л. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія. Стан захисних систем організму за умови комбінованої дії солей свинцю, кадмію та нітритів і корекція їх порушень за допомогою металокомплексу та ентеросорбенту "Фібросил". Тернопіль, 2005.

  5. Кліщ І.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вікові особливості окислювальних процесів за умов токсичного ураження печінки різної етіології та способи їх корекції. Львів, 2003

  6. Фіра Л.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном та низькими дозами радіації, та шляхи їх корекції. Львів, 2003.

  7. Дмухальська Є.Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Детоксикаційна функція печінки у щурів різного віку за ураження кадмію хлоридом і солянокислим гідразином та способи її корекції. Львів, 2003.

  8. Гранківська С.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія. Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту та тетрахлорметану, та їх корекція. Тернопіль, 2003.

  9. Кравчук Л.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Порушення захисних систем організму у тварин з гострим токсичним гепатитом та корекція їх за допомогою антиоксидантів та ентеросорбента. Чернівці, 2002.

  10. Ястремська С.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вікові особливості порушень вільнорадикального і енергозабезпечувального окиснення при кадмієвому токсикозі та корекція їх антиоксидантами і сорбентами. Чернівці, 2002.

  11. Кубант Р.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія. Порушення вільнорадикального та енергозабезпечувального процесів у патогенезі токсичного гепатиту при інтоксикації хлоридом кадмію і солянокислим гідразином та їх корекція. Тернопіль, 2002.

  12. Матолінець О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія. Вікові особливості антиоксидантної та імунної систем у тварин з кадмієвою інтоксикацією і корекція їх за допомогою антиоксидантів і ентеросорбентів. Тернопіль, 2000.

  13. Підручна С.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечувального окиснення за умов гострого токсичного ураження печінки та шляхи їх корекції. Тернопіль, 1999.

  14. Корда М.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Порушення окислювальних процесів і захисних систем організму за гострого хімічного ураження печінки та шляхи їх корекції. Тернопіль, 1998.

  15. Єлісєєва О.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вплив низькомолекулярних жирних кислот С7-С9 на енергетичні і синтетичні процеси в організмі тварин. Львів, 1996.

  16. Кліщ І.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.16 – патологічна фізіологія.Динамика активности и пути коррекции нарушений окислительных процессов при токсическом поражении печени в експерименте. Львів, 1992.

  17. Корда М.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.16 – патологічна фізіологія. Антиоксидный статус организма при остром токсическом поражении печени и его коррекция энтеросорбцией и антиоксидантами. Львів, 1991.

  18. Фіра Л.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Активность некоторых мембраннозависимых ферментов при ожоговой болезни и коррекция выявленных нарушений антиоксидантами. Львів, 1988.