Кафедра біохімії заснована у 1957 році (завідувач – доц. М.М. Крищенко). З 1958 по 1982 рік кафедру очолювала З.Ж. Гуде (на той час доцент, а з 1966 року – професор).

Професор Гуде З.Ж. (1966 рік)

Від початку створення кафедри біохімії на ній працювали доценти Г.В. Шиба, П.П. Ба­чинський, асистенти Р.О. Дяченко, А.К. Врублевський (у майбутньому доценти), асист. О.П. Ба­ган (пізніше стала старшим викладачем), лаборанти М.Л. Польна, О.А. Пекарєва.

Науковим напрямком кафедри на той час було вивчення механізмів взаємодії вітамінів та мікроелементів в організмі тварин при різних патологічних станах. З даної тематики на кафедрі захищено 13 кандидатських і 1 докторську дисертації. Під керівництвом проф. З.Ж. Гуде дисертації виконували викладачі інших кафедр. Серед них – асистент кафедри інфекційних хвороб Н.С. Доніч (канд. дис. в 1966 році), доцент кафедри шкірних хвороб В.І. Савчак (канд. дис. в 1969 році), професор кафедри загальної хірургії М.О. Ляпіс (канд. дис. в 1973 році), асистент кафедри фтизіатрії О.С. Кісєльова (канд. дис. в 1972 році) та практичні лікарі В.М. Кушнір (канд. дис. в 1970 році), Є.В. Свіріпа (канд. дис. в 1972 році).

У період становлення кафедри лаборантами працювали Н.Ф. Рутковська, Л.Ф. Гончук, А.М. Паславська, з 1962 року – Л.М. Рубіна та І.В. Чубата. З 1965 року І.В. Чубата, з 1966 ро­ку Л.М. Рубіна – асистенти кафедри, які згодом захистили кандидатські дисертації. З 1985 року – Л.М. Рубіна, а з 1993 року – І.В. Чубата працювали на посаді старшого викладача.

У 1967 році при кафедрі була відкрита аспірантура. Першими аспірантами стали випускниці нашого інституту Г.Г. Шершун (з 1970 року – канд. мед. наук, асистент кафедри, 1986-1992 рр. завідувач підготовчого відділення інституту, з 1992 року до теперішнього часу старший викладач кафедри медичної біохімії) та Н.П. Саюк (1992-2014 рр. – доцент кафедри медичної біохімії). У 1968 році на кафедру була прийнята канд. мед. наук А.О. Кияшко (1969-1991 рр. – доцент, 1982-1985 рр. – завідувач кафедри).

Методичне засідання кафедри (1985 рік)

Проф. З.Ж. Гуде та доц. А.О. Кияшко започаткували новий напрямок у науковій роботі кафедри – проблема патохімії опікової хвороби і розробка патогенетичних методів лікування.

Працівники кафедри розробили методи оцінки ступеня тяжкості цієї патології та запропонували способи корекції виявлених порушень за допомогою жиро- та водорозчинних антиоксидантів. Уперше в інституті на кафедрі біологічної хімії започатковано вивчення і розроблено методи вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту організму. З даної тематики захищено 4 кандидатські дисертації, в тому числі аспірантів А.О. Борисенка і М.П. Гаріян. Вивчення опікової хвороби проводили на клітинному та субклітинному рівнях у співпраці зі співробітниками кафедри гістології. Розробка вказаних про­блем була покладена в основу кандидатської дисертації асист. І.М. Бутвіна.

З 1971 року асистентом кафедри, а з 1981 по 1991 рік – старшим викладачем кафедри працював канд. біол. наук Г.П. Гривенко та тривалий час очолював Центральну науково-дослідну лабораторію інституту. Під його керівництвом на кафедрі були виготовлені електрифіковані стенди та стенди-тренажери з біохімії. В цей період були підготовлені й надру­ковані перші методичні розробки для студентів з біологічної та органічної хімії.

У 1985 році кафедру очолив д-р мед. наук, проф. Я.І. Гонсь­кий. Під його керівництвом продовжували вивчати опікову хворобу та започаткували дослідження з держдоговірних тем. У кінці 80-х років вивчено властивості вуглецевого сферичного сорбенту і бензольного полімерного сорбенту "Оксисорб", проведено доклінічне дослідження цих сорбентів на тваринах з моделями гепатиту, дизентерії та нітритної інтоксикації, зроблено висновок про доцільність їх використання при гострих токсикозах та подано рекомендації щодо їх практичного застосування. У вивченні цих проблем брали участь старший науковий співробітник Л.С. Фіра (нині доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фармації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти), молодший науковий співробітник О.І. Калиняк-Острівка (нині доцент кафедри медичної біохімії),тодішні старші лаборанти І.М. Кліщ (нині доктор біологічних наук, професор кафедри клініко-лабораторної діагностики, проректор з наукової роботи університету), Л.С. Каліновська (дотепер ст. лаборант кафедри) , та аспірант М.М. Корда (нині доктор медичних наук, професор ка­федри медичної біохімії, ректор університету).

У 90-х роках науковці кафедри почали вивчати патогенез хімічного ураження печінки, зокрема дію ксенобіотиків на окисні та захисні процеси організму. Було впроваджено моделі токсичного гепатиту з використанням тетрахлорметану, галактозаміну, солянокислого гідразину. Вивчали нітритну і кадмієву інтоксикації та вплив рентгенівських променів на організм тварин. Для корекції виявлених порушень на кафедрі вперше почали використовувати ентеросорбенти, антиоксиданти, імуномодулятори, донорські гепатоцити та ліпосоми. Проф. Я.І. Гонським розробленоприродні ентеросорбенти "Фібросорб" та "Фібрабет", які знайшли широке застосування в клініці інфекційних хвороб, гастроентерології тощо.

Кафедра виступила ініціатором проведення наукових конференцій "Роль активних форм кисню в життєдіяльності організму", "Вільнорадикальне окиснення та його регуляція". Під керівництвом проф. Я.І. Гонського проведено 3 внутрішньоінститутських конференції з актуальних про­блем науки та ролі в її становленні українських учених. Матеріали конференцій опубліковано у 2 збірниках "Україна і світова наука". З ініціативи завідувача кафедри, яку підтримала вчена рада вузу, обласна рада та Міністерство охорони здоров'я України в 1996 році присвоїли інституту ім'я Івана Яковича Горбачевського.

Колектив кафедри постійно удосконалював і оптимізував навчально-методичну базу. В 1992 році видано "Посібник до практичних занять з біологічної хімії" за редакцією проф. Я.І. Гонського (колектив авторів – О.П. Баган, А.К. Вруб­левський, А.О. Кияшко, М.М. Корда, Л.М. Рубіна, Н.П. Саюк, Л.С. Фіра, Г.Г. Шершун). У 1997 році вийшов друком "Тлумачний довідник з медико-біохімічної термінології", підготовлений Я.І. Гонським, Г.Г. Шершун, О.П. Баган, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіною, А.К. Врублевським.

1 січня 1998 року шляхом об'єднання двох кафедр – біологічної хімії і загальної хімії була створена кафедра медичної хімії.

Фундаторами кафедри загальної хімії (неорганічної хімії) були: канд. хім. наук, доц. М.Ф. Добровольський, проф. В.Т. Чуйко, доц. М.П. Дяченко. На цій кафедрі починали трудову діяльність старші лаборанти І.В. Негребецька-Чубата, Л.М. Луцька, асистент П.І. Трендовацький, які згодом працювали на кафедрі біохімії. З 1974 по 1984 рік завідувачем кафедри був доц. А.Г. Ахметшин. З приходом на кафедру доц. А.Г. Ахметшина, крім навчально-методичної роботи, пожвавилась наукова. З 1984 по 1997 рік кафедру очолював І.Т. Городецький (доцент, а згодом доктор технічних наук, професор).

На об'єднаній кафедрі медичної хімії студенти продовжували вивчали такі предмети: фізколоїдна, біоорганічна та біологічна хімія. У 2001 році викладачі кафедри доповнили і перевидали лабораторний практикум "Біологічна хімія". Проф. Я.І. Гонський видав підручник для студентів медичних вузів "Біохімія людини" (Тернопіль, 2001).

На кафедрі продовжують вивчати енергозабезпечуючі, мікросомальні, пероксидазні окиснювальні процеси при токсичних ураженнях печінки та їх корекцію за допомогою ентеросорбентів та антиоксидантів. З цієї тематики захищено 15 кандидатських та 3 докторські дисертації (М.М. Корда, І.М. Кліщ, Л.С. Фіра). Зареєстровано 15 патентів на винахід, 34 раціоналі­заторських пропозиції, 14 інформаційних листів, опубліковано 585 праць у збірниках та журналах.

У 2002 р. на посаду завідувача кафедри медичної хімії обрано д-ра мед. наук, професора М.М. Корду, який після закінчення в 1991 році аспірантури працював спочатку асистентом, з 1998 року – доцентом кафедри. У 1998 р. захистив докторську дисертацію (науковий керівник – проф. Я.І. Гонський). З 2001 р. - професор кафедри медичної хімії. У 2001-2002 роках він очолював кафедру фармакогнозії з біологією та медичною генетикою. З лютого 2003 по березень 2004 рік працював науковим співробітником у біохімічній лабораторії кафедри хімії і біохімії Університету Огайо (США). З 2004 р. по 2007 р. працював на посаді запрошеного професора кафедри хімії і біохімії Університету Огайо. З 2007 р. по 2014 р. продовжував працювати на посаді завідувача кафедри медичної біохімії, одночасно був деканом факультету іноземних студентів.

У 2004-2006 роках обов'язки завідувача кафедри виконував проф. Я.І. Гонський, який тепер працює професором кафедри.

2004 рік, з ініціативи ЮНЕСКО, оголосили роком І. Я. Горбачевського з нагоди його 150‑річного ювілею. З цього часу кожного року, за сприяння проф. Я. І. Гонського та із залученням співробітників кафедри і студентів університету, в музеї-садибі вченого у с. Зарубинці Збаразького району проводять «Горбачевські читання». З ініціативи проф. Я. І. Гонського в 2006 році на території університету було відкрито пам’ятник І. Я. Горбачевському на знак вдячності нашому Великому земляку за внесок у світову біохімічну науку.

Станом на 2005 рік на кафедрі працювало 13 ви­кладачів (проф. Я.І. Гонський, доценти Н.П. Саюк, Є.Б. Дмухальська, С.Р. Підручна, старші викладачі Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, П.І. Трендовацький, асис­тенти Н.А. Василишин, С.О. Ястремська, І.Я. Криницька, О.І. Острівка, М.В. Чорна, І.Р. Бекус) і 3 старших лаборанти Л.М. Луцька, І.П. Кузьмак, О.І. Меть.

У 2006 році кафедру очолила канд. біол. наук, доц. С.О. Ястремська. Вона почала працювати на кафедрі з 2003 року спочатку асистентом, а з 2005 року – доцентом, виконуючи при цьому обов'язки завуча кафедри. На даний час працює на посаді директора Навчально-наукового інституту медсестринства.

З 2006 року на кафедрі успішно функціонує практично-орієнтована система (Z-модель) викладання. Ця система передбачає одночасне вивчення теоретичних і практичних аспектів дисципліни із зміщенням акцентів з теорії на практику. Навчання на практичному занятті сприяє поетапному накопиченню, засвоєнню і контролю знань. При цьому найважливішим етапом є практична робота студен­тів — основний спосіб оволодіння навчальним матеріалом, робота під контролем викладача з набуття практичних на­вичок.

Доцент Острівка О.І. під час практичного заняття (2006 рік)

У матрикули винесено най­важ­ливіші біохімічні показники, які використовують у діагнос­тиці хвороб печінки, серця, нирок, під­шлункової залози, сполучної тканини та генетичних ензимопатій. На кафедрі медичної біохімії студенти освоюють сучасні клінічні й лабораторні методи дослідження, вчаться аналізувати результати біохімічних аналізів крові, сечі, шлункового соку, слини, які отримані з клініки і виписані на стандартних клінічних бланках.

Професор Гонський Я.І. під час обговорення результатів практичної роботи (2007 рік)

У січні 2007 р. при кафедрі медичної біохімії створено курс клінічної біохімії і лабораторної діагностики, яким керувала канд. мед. наук І.Я. Криницька. На той час в її штаті працювали завідувач кафедри професор М.М. Корда, професор Я.І. Гонський, доценти Н.П. Саюк, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, С.І. Яворська, старші викладачі Г.Г. Шершун, Л.М. Рубі­на, асистенти А.Є. Мудра, Н.О. Сус­лова, Т.Я. Яро­шенко, М.І. Куліцька, О.З. Яремчук, І.П. Кузьмак, М.І. Марущак, старші лаборанти Л.С. Каліновська, Л.М. Палиця, Н.Я. Матвіїв і лаборанти Л.Б. Труш, І.І. Паньків.

У травні 2011 року в результаті реорганізації кафедри медичної біохімії та клініко-лабора­торної діагностики створено 2 окремі кафедри — медичної біохімії і клініко-лабо­раторної діагностики.

Предмет «Біологічна та біоорганічна хімія» ви­вчають сту­денти 5 факультетів: медичного зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Біологія», «Медико-профілактична справа», «Здоров’я людини», стоматологічного, фармацев­тичного (денна і заочна форма навчання), Навчально-нау­кового інституту медсестринства та факультету іноземних студентів.

Доцент Мудра А.Є. демонструє студентам виконання практичної навички (2011 рік)

На кафедрі створена ґрунтовна методична база для студентів всіх факультетів: методичні вказівки до практичних занять для студентів та викладачів, презентації лекцій, матеріали підготовки до практичних занять (отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права). Викладачі кафедри розробили до кожної теми близько 300 тестових завдань, включаючи рисунки та ситуаційні задачі, які постійно поновлюють і коригують. Загальна база тестових завдань ста­новить близько 6,5 тис. питань українською та англійською мовами. Створено нову екзамена­ційну базу тестових завдань різних рівнів складності з використанням рисунків, схем, графіків, таблиць.

У 2015 році видано лабораторний практикум «Біологічна хімія. Лабораторний практикум» за редакцією проф. М.М. Корди.

Доцент Куліцька М.І. контролює методику колориметрування (2015 рік)

Створено 11 віртуальних програм та отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права (проф. М. М. Корда, старш. викл. Шершун Г.Г.): «Біохімічний шлях гліколізу», «Біохімічний шлях гліколізу» (англійською мовою), «Ензимодіагностика. Діастаза – важливий клініко-діагностичний показник», «Загальні шляхи метаболізму в організмі людини», «Механізм вилучення аміаку з мозку і м’язів та його знешкодження», «Обмін і механізм впливу вітаміну D на фосфорно-кальцієвий обмін», «Обмін жовчних пігментів у нормі», «Тканинний і внутрішньотканинний метаболізм ліпопротеїдів», «Роль нирок в регуляції кров’яного тиску при гіпотонії», «Молекулярний механізм скорочення і розслаблення м’язів», «Обмін глікогену печінки і м’язів». На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, де студенти можуть самостійно опрацьовувати питання з біохімії, віртуальні програми тощо.

П’ять викладачів кафедри отримали сертифікати на володіння англійською мовою І рівня (проф. М.М. Корда) та ІІ рівня (доценти О.І. Острівка, А.Є. Мудра, І.П. Кузь­мак, О.З. Яремчук) читають лекції та проводять практичні заняття для студентів факультету іноземних студентів.

Студенти оформлюють протоколи результатів практичної роботи під керівництвом доц.Кузьмак І.П. (2015 рік)

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі зі спеціальності 03.00.04 – «Біохімія» (медичні науки) – (витяг з наказу № 891 від 04 липня 2013 р.). На даний час аспірант кафедри – випускниця нашого університету І.А. Бандас працює над кандидатською дисертацією під керівництвом професора кафедри М.М. Корди.

За останні 10 років кандидатські дисертації захистили: Т.Я. Ярошенко, О.І. Острівка, М.І. Куліцька, О.З. Яре­мчук, І.П. Кузь­мак. С.Р. Підручна захистила дисертацію на здобуття доктора медичних наук. Під керівництвом професора кафедри М.М. Корди виконується 7 дисертаційних досліджень. Успішно працюють над виконанням докторської дисертації П.Г. Лихацький та кандидатських дисертацій Л.М. Палиця та Н.Я. Летняк.

За останні 5 років науковці кафедри опублікували понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі й за кордоном.

Проф. М.М. Корда отримав 7 патентів «Спосіб корекції балансу цитокінів при політравмі в експерименті» (2013), «Спосіб лікування експериментального пародонтиту» (2013), «Спосіб лікування хворих на пародонти» (2013), «Спосіб моделювання гіперглюкокортикоїдемїї у щурів» (2011), С. Р. Підруч­на 2 патенти «Спосіб моделю­вання цитотоксичної дії термічно ушкодженої біологічної тканини» (2011) та «Спосіб визначення рівня токсемії при політравмі» (2011), Т.Я. Ярошенко «Спосіб превентивної профілактики експериментального гепатиту» (2008), О.З. Яремчук «Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту» (2011), П.Г. Лихацький 5 патентів «Спосіб корекції токсичних уражень печінки» (2011), «Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді» (2012), «Спосіб корекції медикаментозних уражень печінки» (2012). І.П. Кузь­мак «Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з кліти­нами крові» (2012) і М.І. Куліцька 2 патенти «Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого гепатиту» (2012), «Cпосіб детоксикації організму при отруєнні етанолом та солями важких металів» (2012), П.Г. Лихацький підготував та отримав 3 інформаційні листи «Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листя шовковиці чорної (2011), «Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність» (2013), «Вікові аспекти біохімічної оцінки ступеня інтоксикації за умов нітритного отруєння» (2015).

Співробітники кафедри організували проведення Все­українських науково-практичних конференцій: «Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії» (2009), «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корек­ції» (2011), «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (2014), які відбулися на базі конгрес-центру НОК «Червона калина».

З вересня 2014 року кафедру медичної біохімії очолює д-р мед. наук С.Р. Підручна (1995-1998 рр. була аспірантом на кафедрі біохімії, з 1998 року працювала асистентом, з 2006 р. – доцентом кафедри, з 2014 – та на даний момент на посаді професора кафедри).

д-р мед. наук С.Р. Підручна (2014 рік)

В її штаті працюють: проф. М.М. Корда, проф. П.Г. Лихацький, старший викладач Г.Г. Шершун, доц. О.І. Острівка, доц. І.П. Кузьмак, доц. А.Є. Мудра, доц. О.З. Яремчук, доц. М.І. Куліцька, доц. Н.А. Василишин, доц. Т.Я. Ярошенко, доц. Л.М. Палиця, доц. І.А. Бандас, доц. Н.Я. Летняк, ст. викладач І.В. Бірченко, асистенти О.А. Шатинська, О.С. Токарський, лаборанти Л.С. Каліновська, Н.Є. Настрога.

Колектив кафедри медичної біохімії (2016 рік)

Співробітники кафедри успішно поєднують науково-педагогічну роботу з відповідальними адміністративними посадами і громадською роботою. Проф. М.М. Корда – ректор університету, член спеціалізованої вченої ради К 58.601.04 за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія», відповідальний редактор наукового журналу «International Journal of Medicine and Medical Research», заступник головного редактора наукового журналу «Медична та клінічна хімія»; доц. П.Г. Лихацький – голова Первинної профспілкової організації університету, член спеціалізованої вченої ради К 58.601.04 за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія»; доц. О.З. Яремчук – помічник проректора з науково педагогічної роботи та соціальних питань, керівник Центру виховної роботи та культурного розвитку, член спеціалізованої вченої ради К 58.601.04 за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія», відповідальний секретар наукового журналу «International Journal of Medicine and Medical Research»; доц. Т.Я. Ярошенко – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 58.601.04 за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія», відповідальний секретар наукового журналу «Медична та клінічна хімія», доц. Острівка О.І. – заступник директора Навчально-наукового інституту фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна по навчальній роботі, заступник голови Первинної профспілкової організації університету, член приймальної комісії; доценти І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, Т.Я. Ярошенко, М.І. Куліцька, Н.А. Василишин – члени екзаменаційної комісії навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів; доц. Кузьмак І.П. – завідувач аптечним складом університету.

Колектив кафедри пам’ятає про колишніх співробітників, які десятки років працювали на кафедрі.

Зустріч з ветеранами кафедри (зліва направо): Г.Г. Шершун, О.П. Баган, М.М. Корда, П.І.Трендовацький, І.В. Чубата, Л.М. Рубіна (2015 рік)

Ветерани запрошуються на кафедру з нагоди відзначення ювілейних дат. За ініціативи ректора проф. М.М. Корди щорічно проводяться зустрічі колективу з ветеранами кафедри з нагоди святкування Великодніх свят.

Колектив кафедри медичної біохімії (2022 рік)