Наукові публікації доцента Мудрої А.Є.

 1. Л.М. Палиця, М.М. Корда, А.Є. Мудра, Л.Я.Федонюк. Фулерени С60 посилюють токсичний ефект толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків // Світ медицини та біології. 2019. № 1 (67) – 178-181.
 2. О.В. Бакалець, А.Є. Мудра , О.М. Олещук. Фармакокорекція кріоглубінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією // Art of medicine 2019 №1(9), січень-березень – 11-15.
 3. Oleshchuk, O.; Ivankiv, Y.; Falfushynska, H.; Mudra, A.; Lisnychuk, N. Hepatoprotective Effect of Melatonin in Toxic Liver Injury in Rats. Medicina 2019, 55, 304.
 4. А. Г. Шульгай, Л. Я. Федонюк, А. Є. Мудра, О. М. Олещук Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті// Медична освіта – 2018, №4 . – 113-116.
 5. С. І. Яворська, А. Є. Мудра, І. М. Яворська-Скрабут, О.В. Твердохліб Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози / Буковинський медичний вісник.- 2017.-т.21,№2(82).-120-122.
 6. O. M. Oleshchuk, K. A. Posokhova, A. Ye. Mudra. L-Arginine, but not L-NAME protects against liver injury induced by experimental ischemia reperfusion. Int. J. Med. Med. Res. 2015; 1(1): 58-62.
 7. Реакції на теплову дію двостулкового молюска залежно від особливостей існування у природних умовах / Г.І. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, І.В. Юрчак, А.Є. Мудра, А. Іваніна, І. Соколова, О.Б. Столяр // Гидробиол. журн. – 2015. Т 51, № 6. С. 81–94. IF = 0,170.
 8. Vitellogenesis and biotransformation activities in frogs exposed to cobalt, zinc and their organic complexes / H. I. Falfushynska, L. L Gnatyshyna, O. О. Fedoruk, L. D. Romanchuk, A.Ye.Mudra, O. B. Stoliar // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія : Біологія. – 2015. – Т. 64, № 3-4. – С. 784–787.
 9. Molecular responses of the bivalve mollusks from the cooling pond as a model for prediction of contemporary environmental challenges. / Lesya L. Gnatyshyna, Olga O. Turta, Iryna V. Yurchak, Nataliya I. Boyko, Alla Ye. Mudra, Halyna I. Falfushynska, Oksana B. Stoliar //Біологічні Студії / Studia Biologica –2014 – Том 8 –№1 – С. 11–28.
 10. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, А. Є. Мудра, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Л. М. Палиця, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун// Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240.
 11. Олещук О. М. ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи / О.М. Олещук., А.Є. Мудра, Н.Б. Зозуляк // Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 97–103.
 12. Мудра А .Є. Особливості викладання біохімії студентам-іноземцям / А. Є. Мудра, О. М.Олещук // Медична освіта – 2014. – С. 108–110.
 13. Мудра А.Є. АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГЕПАТОПАНКРЕАСІ КОРОПА ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ФЕНОЛОМ . // Вісник проблем біології і медицини . – 2014. – В.4 - № 2(114). – с.74-77.
 14. С. І. Яворська, А. Є. Мудра, М. В. Яворський РОЗВИТОК ІМУНОКОМПЛЕКСНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ // Медична хімія. – 2014. – № 3(60). – c. 125.
 15. Мудра А. Є. Стан глутатіону в гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища // Природничий альманах. – 2014.– № 2. – с. 38-45.
 16. Мудра А. Є. NO-СИНТАЗА ТА ПРОЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ ПРИ ГОСТРОМУ ТОКСИЧНОМУ ГЕПАТИТІ ТА ЗА ВПЛИВУ МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ// Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія.- Тернопіль, 2014. — № 4(61). — С. 217—221.
 17. Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, Г. Г. Шершун, Н. П. Саюк, С. І. Яворська, Л. М. Рубіна, О. І. Острівка, Н. О. Суслова, А. Є. Мудра, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: Х ювілейна Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 18-19 квітня 2013 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — Ч.1. — С. 323.
 18. Ефективність мелатоніну при внутрішньо печінковому холестазі / Олещук О.М., Посохова К.А., Мудра А.Є. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків».- Тернопіль, 17-18 жовтня 2013 року.- С.51-52.
 19. Бакалець О.В., Дзига С.В., Мудра А.Є., Бурик Р.М. Вплив супутньої цитомегаловірусної інфекції на показники ендотоксикозу у хворих на алергічні дерматози.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012- т. 13, №2.- С. 124.
 20. Металоакумулювальна здатність тканин карася сріблястого Carassius auratus gibelio залежно від історії експозиції insitu Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, І. В. Гоч, А. Є. Мудра, Г. В. Денега, О. І. Горин, О. Б. Столяр // Біологічні Студії /Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 2. ‑ С. 55–66.
 21. Avoidance of metal accumulation in gibel carp Carassius auratus gibelio dependent on the history of in situ exposition / H. I. Falfushynska, L. L. Gnatyshyna, I. V. Goch, A. Ye. Mudra, O. I. Goryn, O. B. Stoliar // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : м-ли V міжнародноїіхтіологічної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Івана Даниловича Шнаревича, м. Чернівці, Україна, 13-16 вересня 2012 р. / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 281‑283.
 22. Филогенетические особенности функционирования металлотионеинов пресноводных животных и их детерминация / Л. Л. Гнатишина, Г. И. Фальфушинская, А. Е. Мудра, О. А. Турта, О. И. Горин, Я. Бажура, О. Б. Столяр // Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов : м-лы Всероссийской конференции с международным участием, п. Борок, Россия, 22‑27 сентября 2012 года / Институт биологии внутренних вод РАН. ‑ Борок, 2012.– С. 91‑94.
 23. Олещук О.М., Посохова К.А., Мудра А. Є. Вплив мелатоніну на морфофункціональний стан печінки при її ішемії-реперфузії // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки».- Тернопіль, 5-6 жовтня 2012 року.- С.146-147.
 24. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. — 2012. — № 1. — С. 151–154.
 25. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації: Всеукр. навч.-наук. конф., присвячена 55-річчюТернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 26-27 квітня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 164.
 26. Олещук О.М., Посохова К.А., Лісничук Н.Є., Мудра А.Є. Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі. //Вісник проблем біології і медицини . – 2012. - № 1(91). – с.152-155.
 27. Кліщ І.Я., Криницька І.Я., Марущак М.І., Габор Г.Г.,.Зятковська О.Я., Корда М.М., Острівка О.І., Яворська С.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Кузьмак І.П., Яремчук О.З. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики //Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кретидно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівня акредитації» - Тернопіль – 12-13 травня 2011 року. – С. 255.
 28. Кузьмак І.П., Кліщ І.М., Корда М.М., Острівка О.І., Яворська С.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.141.
 29. Яремчук О.З., Посохова К.А., Корда М.М., Острівка О.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Яворська С.І., Кузьмак І.П., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція. ////Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.162.
 30. Олещук О.М., Мудра А.Є. Ефективність застосування L-аргініну L-глутамату при експериментальному цирозі // Матер. 4-ї наук.-практич. конференції з міжнародною участю. – Науково- технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – Тернопіль – 29-30 вересня 2011 року.-с.217.
 31. Корда М.М., Яворська С.І., Суслова Н.О., Острівка О.І., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Мудра А.Є., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Марущак М.І. - Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECТS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету. //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи. – Тернопіль. – 20-21 травня 2010 р. – С. 58-59.
 32. Falfushynska H. I., Mudra A. Y., Gnatyshyna L. L., Stoliar O. B. Metabolic and molecular responses of Carassius auratus gibelio on the effect of low and acute toxic concentrations of organometallic fungicide : м-ли X Українського біохімічного з’їзду (м. Одеса, 13-17 вересня 2010 р.) // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82, № 4 (дод. 2). – С. 215–216. – (спецвип.).
 33. Гонський Я.І., Корда М.М., Підручна С.Р., Покотило О.С., Острівка О.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Яворська С.І., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Папарига Н.В., Кузьмак І.П., Каліновська Л.С., Марущак М.І., Мудра А.Є., Криницька І.Я. Доказова медицина як науковий напрямок. // Матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Сучасний стан та перстпективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров»я.– Тернопіль – 28–29 травня 2009 р. – С. 76-79.
 34. Мудра А.Є, Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б. Інтегральний аналіз стану антистресорних систем гепатоцитів прісноводних тварин за дії пошкоджуючих чинників середовища // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія.- Тернопіль, 2008. — № 2 (26). — С. 317—319.
 35. Мудра А.Є., Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б. Мультимаркерний підхід у оцінці впливу забруднення води з використанням показників печінки коропа // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія. – Спец. Випуск: Гідроекологія. – Тернопіль. 2005. – № 3 (26).-С. 317–319.
 36. Мудра А.Є., Фальфушинська Г.І., Хоменчук В.О., Столяр О.Б. Редокс-індекс глутатіону і вміст металів у печінці коропа за дії на організм іонів важких металів та фенолу // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: біологія. – Тернопіль. 2005. – № 1-2 (25).-С. 137–142.
 37. Столяр О.Б., Мудрая А.Е., Фальфушинская Г.И. Система антиоксидантной защиты гепатопанкреаса рака узкопалого Astacus leptodactylus L. как биомаркер загрязнения воды ионами тяжелых металлов // Гидробиол. журн. 2005. – Т. 41, № 5. – С. 84–91.
 38. Мудра А.Є. Вміст заліза і магнію у печінці коропа за забруднення середовища солями важких металів // Медична хімія. – 2004. – Т. 6, № 3. – С. 44-46.
 39. Мудра А.Є., Столяр О.Б., Хоменчук В.О. Порівняльний аналіз біохімічних процесів у гепатопанкреасі коропа та рака за забруднення води фенолом // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія.- Тернопіль. 2004. – № 3–4 (24).-С. 93–97.
 40. Столяр О.Б., Грубінко В.В., Зіньковська Н.Г., Мудра А.Є., Міщук О.В. Інтегральний показник антиоксидантно-прооксидантного стану організму як інструмент біомолекулярного моніторингу // Медична хімія. – 2004. – Т. 6, № 3. – С. 66 – 68.
 41. Столяр О.Б., Мудра А.Є., Зіньковська Н.Г., Хоменчук В.О., Арсан В.О., Грубінко В. В. Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю // Доп. НАН України. – 2004. - № 5. – С.184 – 189.
 42. Мудра А. Є., Зіньковська Н. Г., Столяр О. Б. Процеси перекисного окиснення ліпідів і деякі показники метаболічної активності у печінці й крові коропа за дії суміші іонів металів // Журн. агробіології та екології. – 2004. – Т. 1, № 1-2. – С. 118–122.
 43. Столяр О. Б., Фальфушинская Г. И., Мудра А.Е. Влияние фенольного загрязнения воды на антиоксидантную защиту и функцию металлотионеинов тканей карпа // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. Материалы Международн. конф. 6–9 сентября 2004 г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия. 2004 р. С. 132.
 44. Фальфушинская Г.И., Мудра А.Е., Столяр О.Б. Селективность действия ионов тяжелых металлов на систему антиоксидантной защиты гепатопанкреаса рака узкопалого // VIII Международная научная экологическая конференция “Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем” Белгородский государственній университет 27-29.09.2004 Тез. докл. Белгород, Россия: изд-во БелГУ.-2004. С. 223-224.
 45. Stolyar O., Grubinko V., Myhayliv R., Mishchuk O., Falfushynska H., Mudra A. The ability of the metallothioneins of the freshwater animals to form the “Hormesis”-type answer on the metals poisoning // Матеріали Установчого з’їзду Українського товариства клітинної біології. – Львів. – 25-28 квітня 2004 – С. 46.
 46. Зіньковська Н.Г., Мудра А.Є. Столяр О.Б. Цинк (ІІ) як антиоксидант і прооксидант за дії на організм коропа // Укр. біохім. журн. – 2002. – 74, 4б (додаток 2). – С. 88.
 47. Столяр О.Б., Мудра А.Є., Зіньковська Н.Г., Грубінко В.В. Прооксидантна та антиоксидантна дія марганцю (ІІ) на організм коропа (Cyprinus carpio L.) // Біологія тварин. – 2002. – Т. 4, № 1 - 2. – С. 193 – 199.
 48. Stolyar О., Mudra А. The effects of lead on the antioxidant status and lipid peroxidation in carp hepatopancreas // Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska. – 2002. – Vol. XV, N 31. – P. 391 – 394.
 49. Мудра А.Є., Столяр О.Б. Вплив сублетальної концентрації йонів міді на метаболічну активність та прооксидантно-антиоксидантний стан гепатопанкреасу коропа // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія.- Тернопіль. 2001.-№3(14).-С. 218-219.
 50. Столяр О.Б., Зіньковська Н.Г., Мудра А.Є. Антиоксидантно-прооксидантний статус тканин коропа при дії на організм сублетальної концентрації марганцю (ІІ) // Науково-технічний бюллетень інституту біології тварин – Львів. 2001. – Вип. 1 - 2. – С. 263 – 267.
 51. Столяр О.Б., Мудра А.Є., Клебан О.Л., Костюк С.А. Вплив сублетальних концентрацій йонів цинку на метаболічну функцію та антиоксидантно-прооксидантний статус гепатопанкреасу коропа // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія.- Тернопіль. 2001.-№1(12).-С. 97 - 100.
 52. Stolyar O.B., Zin’kovs’ka.N.Z., Mudra A.Y., Khomenchuk V.O., Grubinko V.V. The role of low weight proteins and thiols of hepatopancreas in the protection of carp organs from copper uptake // Metals and Cell Symposium Canterbury: Materiale, University of Kent at Canterbury, 2-6 April. 2001. – C 1.126.
 53. Столяр О.Б., Зіньковська Н.Г., Мудра А.Є., Водвуд О.В., Марчук О.М., Шепетюк С.М. Антиоксидантно-прооксидантний статус організму коропа при дії сублетальної концентрації міді (ІІ) // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Сер.: Біологія. - 2000.-№3(10).-С. 72-78.