Наукові публікації асистента Летняк Н.Я.


 1. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Наночастинки ZnO посилюють прооксидні ефекти гліфосату // Матеріали підсумкової LXІV науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 2021. - С. 141-142.

 2. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Дозозалежний ефект токсичності наночастинок оксиду цинку і гліфосату // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 57.

 3. Yaremchuk O. Z., Posokhova K. A., Lykhatskyi P. H., Letniak N. Ya., Moseychuk I. P. / L-arginine and aminoguanidine effect on the cytokine profile in obstetric antiphospholipid syndrome // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. – Vol 11, No 4. – Р. 136-139.

 4. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Лихацкий П.Г., Летняк Н.Я., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Лисничук Н.Е. Делибашвили Д.Г. / Продукция активных форм кислорода и развитие апоптоза в лейкоцитах крови при экспериментальном антифосфолипидном синдроме // Georgian Medical News. 2020 . № 2 (299). С. 120-125

 5. Гапоненко Я. Ю, Летняк Н. Я, Корда М.М. Наночастинки оксиду цинку посилюють викликаний гербіцидом гліфосатом оксидативний та нітрооксидативний стрес // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2020.- No 2 – С. 77-82.

 6. О. З. Яремчук, К. А. Посохова, Н. Я. Летняк Дослідження вмісту каспази-3 у тканині печінки за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 4. – С. 167-175.

 7. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Наночастинки оксиду цинку посилюють гепатотоксичний ефект гербіциду гліфосату // Медична та клінічна хімія. – 2019. – 21, №4. – С. 32 – 36.

 8. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Вплив наночастинок оксиду цинку на функціональний стан печінки щурів // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 172-173.

 9. Летняк Н. Я. Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидативний стрес / Н.Я. Летняк, М.М. Корда // Вістник проблем біології і медицини. – 2018. Том 1 (142), – C.140 – 144.

 10. Летняк Н. Я. Вплив комбінованої дії нанотрубок і тетрахлорметану на стан гуморальної ланки імунної системи / Н.Я. Летняк, М.М. Корда //Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20. № 2, – С. 27–32.

 11. Летняк Н. Я. Вплив вуглецевих наночастинок на гепатотоксичність тетрахлорметану / Н.Я. Летняк, М.М. Корда //Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20. № 1, – С. 26–31.

 12. Летняк Н. Я. Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов комбінованої дії вуглецевих нанотрубок та тетрахлорметану / Н.Я. Летняк, М.М. Корда // sciences of Europe,2018. 26,– С. 3–7.

 13. Летняк Н.Я, Корда М.М. Вплив комбінованої дії нанотрубок та тетрахлоретану на продукцію активних форм кисню // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С. 239.

 14. Letniak N. Ya., Kuzmak I. P., Korda M. M. Nanotubs Increase Tetrachlormethane Induced Oxidative Stress / N. Ya. Letniak, I. P. Kuzmak, M. M. Korda // International Journal of Medicine and Medical - 2017, Volume 3, Issue 2, p. 54–58.

 15. Вуглецеві нанотрубки – перспективи застосування та ризики для здоров’я / Н. Я. Летняк, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. - 2016. - Т. 18, № 3. - С. 96-100.

 16. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Іванюк А.С., Корда М.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 128.

 17. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

 18. Л.М. Палиця, Н.Я. Матвіїв, С.О. Ястремська Вплив карбонових наночастинок на токсичні ефекти толуолу // Всеукраїнська студенська науково-практична конференція з міжнародною участю, YouthNanoBioTech-2014 21-22 травня : матеріали конф. —Київ: Український науково-медичний молодіжний журнал, 2014. – С.67.

 19. Influence of carbon nanoparticles on chemically induced hepatotoxicity // Palytsya L. M., Matviiv N. Y., Yastremska S. O., Korda M. M. Укр. біохім. журн. – 2014. - № 5 (додаток 2). – С. 121 – 122 (XІ Український біохімічний з’їзд: Тези доп. 6-10 жовтня 2014 р., м. Київ).

 20. Палиця Лілія, Матвіїв Наталія, Світлана Ястремська. Вплив карбонових наночастинок на процеси апоптозу в лейкоцитах крові // XVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 213.

 21. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

 22. Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.

 23. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Детальне дослідження механізмів токсичної дії наночастинок – нагальна вимога сьогодення. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 171.

 24. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

 25. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.

 26. Корда М.М., Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Підручна С.Р, Острівка О.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, 2012. – С. 162-163.

 27. Корда М.М., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Інтраперитонеальне введення карбонових наночастинок викликає оксидативний стрес у щурів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Способи захисту та збереження здоров’я людини в сучасних умовах». – Одеса, 2012. – С. 99-102.

 28. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Впровадження в життя нанотехнологій вимагає детального вивчення токсичності наночастинок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 200.

 29. Матвіїв Наталія, Палиця Лілія, Ястремська Світлана, Вацьків Вікторія Механізми потенційної токсичності карбонових наночастинок в біологічних системах // XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 116.

 30. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. // Вплив наночастинок на процеси ліпопероксидації в мікросомах гепатоцитів in vitro. // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: V наук.-практ. конф., 1‑2 листопада 2012 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2012. — № 2(17). — С. 196.

 31. Л.М. Палиця, Н.Я. Матвіїв, С.О. Ястремська Вплив карбонових наночастинок на стійкість еритроцитів до гемолізу // Всеукраїнська студенська науково-практична конференція з міжнародною участю, YouthNanoBioTech-2012 15-16 травня : матеріали конф. —Київ: Український науково-медичний молодіжний журнал, 2012. – С.115.

 32. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М.Корда, Я.І.Гонський, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, С.І.Яворська, І.П.Кузьмак, Н.П.Саюк, Н.П.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 162.

 33. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з амоніта-фалоїдиновим токсикозом / І.П.Кузьмак, І.М.Кліщ, М.М.Корда, Я.І.Гонський, С.І.Яворська, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, Н.П.Саюк, Н.Я.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 141.