Наукові публікації асистента Летняк Н.Я.


 1. Yaremchuk O. Z., Posokhova K. A., Lykhatskyi P. H., Letniak N. Ya., Moseychuk I. P. / L-arginine and aminoguanidine effect on the cytokine profile in obstetric antiphospholipid syndrome // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. – Vol 11, No 4. – Р. 136-139.

 2. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Лихацкий П.Г., Летняк Н.Я., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Лисничук Н.Е. Делибашвили Д.Г. / Продукция активных форм кислорода и развитие апоптоза в лейкоцитах крови при экспериментальном антифосфолипидном синдроме // Georgian Medical News. 2020 . № 2 (299). С. 120-125

 3. О. З. Яремчук, К. А. Посохова, Н. Я. Летняк Дослідження вмісту каспази-3 у тканині печінки за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 4. – С. 167-175.

 4. Летняк Н. Я. Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидативний стрес / Н.Я. Летняк, М.М. Корда // Вістник проблем біології і медицини. – 2018. Том 1 (142), – C.140 – 144 .

 5. Летняк Н. Я. Вплив комбінованої дії нанотрубок і тетрахлорметану на стан гуморальної ланки імунної системи / Н.Я. Летняк, М.М. Корда //Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20. № 2, – С. 27–32.

 6. Летняк Н. Я. Вплив вуглецевих наночастинок на гепатотоксичність тетрахлорметану / Н.Я. Летняк, М.М. Корда //Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20. № 1, – С. 26–31.

 7. Летняк Н. Я. Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов комбінованої дії вуглецевих нанотрубок та тетрахлорметану / Н.Я. Летняк, М.М. Корда // sciences of Europe,2018. 26,– С. 3–7.

 8. Летняк Н.Я, Корда М.М. Вплив комбінованої дії нанотрубок та тетрахлоретану на продукцію активних форм кисню // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С. 239.

 9. Letniak N. Ya., Kuzmak I. P., Korda M. M. Nanotubs Increase Tetrachlormethane Induced Oxidative Stress / N. Ya. Letniak, I. P. Kuzmak, M. M. Korda // International Journal of Medicine and Medical - 2017, Volume 3, Issue 2, p. 54–58.

 10. Вуглецеві нанотрубки – перспективи застосування та ризики для здоров’я / Н. Я. Летняк, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. - 2016. - Т. 18, № 3. - С. 96-100.

 11. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

 12. Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.

 13. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

 14. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.

 15. Корда М.М., Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Підручна С.Р, Острівка О.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, 2012. – С. 162-163.