Наукові публікації доцента Кузьмак І.П.

 1. Історія становлення та розвитку медичної фізики (Оптика) (Частина 4) / В. Д. Дідух, Ю. А. Рудяк, А. Б. Горкуненко, І. П. Кузьмак // Медична освіта. – 2019. – №2. – С. 162-170.
 2. Історія становлення та розвитку медичної фізики (Теплота, електоромагнетизм) (Частина 3) / В. Д. Дідух, Ю. А. Рудяк, А. Б. Горкуненко, І. П. Кузьмак, Л. В. Наумова // Медична освіта. – 2019. – №1. – С. 161-168.
 3. П. Кузьмак. Деякі показники білкового обміну у щурів, отруєних блідою поганкою. // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т. 20. № 4 (76) – С. 56–58.
 4. Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм Оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і гліфосату // Є. Б. Дмухальська, Т. Я. Ярошенко, І. П. Кузьмак // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т. 20. № 2. – С. 77-83.
 5. Nanotubs increase tetrachloromethane induced oxidative stress // N. Ya. Letniak, I.P. Kuzmak, M. M. Korda // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017, Volume 3, Issue 2, p. 54–58.
 6. Вплив настойки з хости ланцетолистої на показники цитолізу клітинних мембран у щурів, уражених тетрахлорометаном / О. С. Линда, Л. С. Фіра, І. П. Кузьмак // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – № 6 (53). – С. 56-60.
 7. Історія становлення та розвитку медичної фізики / В. Д. Дідух, Ю. А. Рудяк, А. Б. Горкуненко, І. П. Кузьмак, Л. В. Наумова // Медична освіта. – 2017. – №4. – С. 112-118.
 8. Зміни цитокінового профілю сироватки крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, М. М. Корда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3 (88). – С. 114–118.
 9. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, А. Р. Брик, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Н. Я. Мехно // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 63–70.
 10. Lyhatskyi, P. H., Fira, L. S., Fira, D. B., & Kuzmak, I. P. (2017). Molecular mechanisms of metabolic disorders in the organs of rats of different ages affected by sodium nitrite in the context of tobacco intoxication. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 259–264. doi:10.15421/021740
 11. Вплив L-аргініну на деякі показники гемостазу та прооксидантно-антиоксидантної системи нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / Брик А., Кузьмак І., Яремчук О. // XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня 2017 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2017. – С. 247-248.
 12. Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, Є. Б. Дмухальська, С. Р. Підручна, Т. Я. Ярошенко, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 1 (70). – С. 114–118.
 13. Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту / І. Я. Криницька, М. І. Марущак, І. О. Стахурська, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, І. П. Кузьмак // Медична та клінічна хімія. – 2016. Т. 18. № 4. – 91 – 94.
 14. The role of hypoxya and proton mechanism of parietal cells in the occurrence of stress-induced and peptic ulcers / Ya. I. Honskyi, V. V. Hnativ, B. O. Pereviznyk, S. R. Pidruchna, I.P. Kuzmak, T. Ya. Yaroshenko // Медична та клінічна хімія. – 2016. Т. 18. № 4. С. 100-104.
 15. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум / [М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька та ін.]; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і доповн. Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 216 с. Гриф МОЗ (протокол №2 від 16.06.2015).
 16. Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, О.З. Яремчук, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька, Г.Г.Шершун, О.І. Острівка, П.Г. Лихацький, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Н.А. Василишин, Л.М. Палиця // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України з допомогою відеоконференц-зв'язку), (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р./ Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 608 с.
 17. Динаміка змін рівня ліпідів крові щурів за умов поєнаної дії солей важких металів та фосфорооганічних сполук / Є.Б. Дмухальська, Т.Я. Ярошенко, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, Т.А. Пачашинський // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науко- во-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 192.
 18. O. S. Tokarskyy / Influence of low temperature storafe and salinity on fatty acidprofile and inactivation by simulated gastric juice of human pathogenic bacterium Vibrio vulnificus / O.S. Tokarskyy, T.Ya. Yaroshenko, I. P. Kuzmak // Медична хімія. – 2014. - № 4. – С. 31-36.
 19. Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманітафалоїдиновим отруєнням / І.П. Кузьмак, О.І. Острівка, Т.Я. Ярошенко, Н.А. Василишин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 129.
 20. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, А.Є. Мудра, П.Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, І.П. Кузьмак, Л.М. Палиця, Н.П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г.Г.Шершун // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – С. 240.
 21. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / «Биологическая и биоорганическая химия» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48569 від 03.04.2013 р.
 22. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48568 від 03.04.2013 р.
 23. Вплив ліофілізованих ксеноімплантатів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою / С. Р. Підручна, О. І. Острівка, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 172.
 24. Кузьмак И. П. Возрастные особенности состояния плазматических мембран и содержание молекул средней массы у крыс под влиянием токсинов бледной поганки / И. П. Кузьмак // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы науки XXI века» (41-й конференции молодых учёных и 65-й студенческой научной конференции Смоленской государственной медицинской академии, 25 апреля 2013 года. – Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2013, спецвыпуск. – Смоленск, 2013. – С. 157–158.
 25. Кузьмак И. П. Динамика изменений некоторых биохимических показателей белкового обмена у крыс при отравлении токсинами бледной поганки в возрастном аспекте / И. П. Кузьмак // Молодежь, наука, медицина : 59-я межвузовская научная конференция молодых ученых, 24 апреля 2013 г. : материалы конф. / Тверская госсударственная медицинская академия. – Тверь, 2013. – С. 131–132.
 26. Кузьмак І. П. Динаміка показників цитолізу у щурів за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки у віковому аспекті / І. П. Кузьмак // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 1, Т. 2 (99). – С. 121–124.
 27. Кузьмак І. П. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ, О. З. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Біологія. – 2012. – Вип. 33. – С. 154–157.
 28. Кузьмак І. П. Вікові особливості азотового обміну у щурів за умов отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 97–105.
 29. Кузьмак І. П. Особливості білкового складу крові при аманіта-фалоїдиновому отруєнні / І. П. Кузьмак // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – № 2. – С. 44–49.
 30. Пат. 67849 Україна, МПК A 61В 10/00, A 61K 31/695, G 09В 23/28. Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем’яненко В. В., Кузьмак І. П., Кліщ І. М., Корда М. М., Хорош В. Я.; заявник і патентовласник ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – № u 2011 08952 ; заявл. 18.07.11 ; опубл. 12.03.12, Бюл. № 5.
 31. Кузьмак И. П. Возрастные особенности содержания молекул средней массы у крыс, отравленных токсинами бледной поганки / И. П. Кузьмак // Актуальные проблемы биохимии и биотехнологии : сборник трудов ІІ Международной интернет-конференции, 15–18 ноября 2011 г. / ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Сервис виртуальных конференций Pax Grid, Казанский университет. – Казань, 2012. – С. 252–253.
 32. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 151–154.
 33. Корда М.М., Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Підручна С.Р, Острівка О.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, 2012. – С. 162-163.
 34. Кузьмак І. П. Особливості білкового складу плазми крові у статевозрілих щурів при ураженні токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ, Л. М. Рубіна, Н. П. Саюк, Л. М. Палиця, Н. Я. Матвіїв // Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції : науково-практична конференція, 3–4 листопада 2011 р. : матеріали конф. // Мед. хімія. – 2011. – Т. 13, № 4 (49). – С. 228.
 35. Кузьмак І.П. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом / Кузьмак І.П., Кліщ І.М., Корда М.М., Гонський Я.І., Яворська С.І., Острівка О.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 9 червня 2011 року, Тернопіль. – 2011. – С. 141.
 36. Яремчук О.З. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М. Корда, Я.І. Гонський, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, А.Є. Мудра, С.І. Яворська, І. П. Кузьмак, Н.П. Саюк, Н.Я. Матвіїв, Л.М. Палиця // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 9 червня 2011 року, Тернопіль. – 2011. – С. 162.
 37. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І.М. Кліщ, І.Я. Криницька, М.І. Марущак, Г.Г. Габор, О.Я. Зятковська, М.М. Корда, О.І. Острівка, С.І. Яворська, С.Р. Підручна, А.Є. Мудра, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах україни ІІІ-IV рівнів акредитації: Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції, 12-13 травня 2011 року – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 255-256.
 38. Кузьмак І. П. Зміна показників протеїназо-інгібіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 3 (48). – С. 116–120.
 39. Кузьмак І. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом / І. Кузьмак, М. Паров’як // ХV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 13–15 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 269.
 40. Кузьмак І. П. Стан плазматичних мембран та вміст молекул середньої маси у статевозрілих щурів при аманіта-фалоїдиновій інтоксикації / І. П. Кузьмак, М. М. Корда, І. М. Кліщ, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – С. 148–149.
 41. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / М.М.Корда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. - Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 106-107.
 42. Кузьмак И. П. Возрастные особенности состояния протеиназо-ингибиторной системы у крыс под влиянием токсинов бледной поганки // Мечниковские чтения – 2010, Профилактическая медицина – 2010 : 83-я конференция студенческого научного общества, 27 апреля 2010 г. : материалы конф. / под ред. А. В. Шаброва, В. Г. Маймулова, С. В. Костюкевича. – СПб. : СпбГМА им. И. И. Мечникова, 2010. – С. 34–35.
 43. Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECTS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету / М.М.Корда, С.І.Яворська, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 58-59.
 44. С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.П. Саюк // Патогенетичне обгрунтування ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 1 – Тернопіль – 2010. – С.117-119.
 45. Korda M., Yavorska S., Yaroshenko T., Ostrivka O., Pidruchna S., Suslova N., Kuz’mak I. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2010. – 23, N 2. – P. 221-227.
 46. Кузьмак І. П. Стан окиснювальної модифікації білка у крові щурів, отруєних блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : 3-тя науково-практична конференція, 1–2 жовтня 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 121.
 47. Кузьмак І. П. Стан білкового обміну у статевонезрілих щурів за умов токсичного ураження блідою поганкою в експерименті / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 4. – С. 43–47.
 48. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра, І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 27-28.
 49. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра, І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Тернопіль – 28–29 травня 2009 р. – С. 76-79.
 50. Основні напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії / М.М. Корда, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, С.І. Яворська, О.С. Покотило, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 92-93.
 51. К.А. Посохова, О.З. Яремчук, А.С. Вольська, І.П. Кузьмак. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 4 червня 2009 року, Тернопіль, С. 138.
 52. Бекус І.Р., Чорна М.В., Острівка О.І., Кузьмак І.П. Ліпідний статус печінки при інтоксикації алкоголем на тлі тривалого введення солей важких металів. //ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 27-29 квітня 2009 р..- Тернопіль. - Укрмедкнига. – С. 236.
 53. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції. - Тернопіль, 2008 р. - С. 139.
 54. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П, Криницька І.Я., Марущак М. І. Досвід та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” . Тернопіль, 2008 – С. 54-56.
 55. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Медична освіта. – 2008.- №3 - С. 49.
 56. С.І. Яворська, І.П. Кузьмак. Зміна функціонального стану нирок та циркулюючих імунних комплексів при експериментальному токсичному гепатиті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. - Тернопіль, 2008 р. - С. 133.
 57. Кузьмак І. Показники ендогенної інтоксикації у крові щурів, отруєних блідою поганкою / І. Кузьмак, І. Криницька // ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня–2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 178.
 58. Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Бекус І.Р., Чорна М.І. Вміст середніх молекул у крові щурів, отруєних блідою поганкою// Збірник матеріалів, ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 31 березня – 2 квітня 2008.
 59. Вплив комбінації карнітину хлориду та ентеросорбенту “Альгігель” на показники окиснювальної модифікації білків у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Р. Бекус, І.П. Кузьмак, І. Я. Криницька, І. М. Кліщ // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля та здоров’я”.– Тернопіль, 2007.– С. 30 – 31.
 60. Кузьмак І. П. Вміст білка і показники амінотрансфераз у щурів, отруєних блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. Я. Криницька // Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології : науково-практична конференція, 12–13 листопада 2007 р. : матеріали конф. // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 90.
 61. Кваша В.І. Кузьмак І.П. Зміни гематологічних параметрів і продуктивних якостей домашніх тварин під впливом абіотично-трофічних факторів в умовах агроценозів західного Поділля Теропільщини. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта “2004”. Том 56. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 84 с.