Наукові публікації доцента Куліцької М.І.


1. Yaremchuk O.Z., Posokhova K.A., Kuzmak І.P., Kulitska M.I., Klishch I.М., Korda M.M. Indexes of nitric oxide system in experimental antiphospholipid syndrome // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92, N 1. – Р. 75-83.

2. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Сорока Ю.В., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Черняшова В.В., Делибашвили Д.Г. Нейропротекторный эффект аминогуанидина при экспериментальном антифосфолипидном синдроме на фоне беременности // Georgian Medical News. 2020. № 4 (3019). С. 159-165.

3. Яремчук О.З., Посохова К.А., Куліцька М.І. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на розвиток оксидативного стресу у мозку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Sciences of Europe. – 2020. –Vol. 3, No 48. Р. 20-24.

4. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Лихацкий П.Г., Летняк Н.Я., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Лисничук Н.Е., Делибашвили Д.Г. Продукция активных форм кислорода и развитие апоптоза в лейкоцитах крови при экспериментальном антифосфолипидном синдроме // Georgian Medical News. 2020. № 2 (299). С. 120-125.

5. Yaremchuk O.Z., Posokhova K.A., Kuzmak I.P., Kulitska M.I., Shevchuk O.O., Volska A.S., Lykhatskyi P.H. / Influence of nitric oxide synthesis modulators on the cytokines profile in experimental antiphospholipid syndrome // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2019. – № 2. С. 113-121.

6. Корда М.М., Шершун Г.Г., Куліцька М.І., Лихацький П.Г. Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 56–58.

7. Яремчук О.З., Посохова К.А., Куліцька М.І. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники вільнорадикального окиснення у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65). – С. 210–214.

8. Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine / Nataliia H Kopchak, Oleh S Pokotylo, Mykola D Kukhtyn, Tetiana Ya Yaroshenko, Mariia I Kulitska, and Iryna A Bandas // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – 9 (5). – С. 2392-2397.

9. Effect of tabacco smoke on ROS production and inflammation rats of different age / P. Lykhatskyi, L. Fira, N. Lisnychuk, M. Kulitska // Georgian Medical News. – 2018. – № 2 (275). – С. 150–157.

10. Влияние наночастиц диоксида кремния на прооксидантный и проапоптический эффекты ацетата свинца / И. А. Бандас, М. И. Кулицкая, И. Я. Криницкая, М. М. Корда // Проблемы биологии и медицины. – 2017. – № 3 (96). – С. 133–138.

11. Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта, ассоциированные с эпимутацией С→mС в трансгенерационном наследовании / Э.Н. Кованова, Л.Я. Федонюк, Т.В. Бигуняк, Е.О. Бигуняк, М.И. Кулицкая // Світ медицини та біології. – 2017. – № 4 (62). – С. 183–186.

12. Зміни цитокінового профілю сироватки крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, М. М. Корда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3 (88). – С. 114–118.

13. Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, Т. Я. Ярошенко, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 48–56.

14. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, А. Р. Брик, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Н. Я. Мехно // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 63–70.

15. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, Т. 2 (138). – С. 122–126.

16. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, О. З. Яремчук // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 28–32.

17. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 1 (135). – С. 322–327.

18. Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, Є. Б. Дмухальська, С. Р. Підручна, Т. Я. Ярошенко, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 1 (70). – С. 114–118.

19. Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 2 (67). – С. 17–21.

20. Експериментальне вивчення впливу екстракту настурції великої на перебіг аліментарної гіперліпідемії у щурів / С. М. Марчишин, К. Г Щокіна, Г. Р. Козир, М. І. Куліцька, О. В. Сопель // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – С. 49–52.

21. Куліцька М. І. Функціональний стан печінки у щурів за умов експериментального гепаторенального синдрому / М. І. Куліцька // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 4 (65). – С. 74–77.

22. Куліцька М. І. Динаміка метаболічних змін в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 2 (124). – С. 168–171.

23. Куліцька М. І. Структурні зміни нирок в щурів у віддалені періоди експериментального холестазу / М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 1 (124). – С. 216–219.

24. Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3 (64). – С. 123–129.

25. Peculiarities of educational and pedagogical ocess organization at universities // O. Z. Yaremchuk, H. H. Habor, I. Ya. Krynytska, M. I. Kulitska, O. O. Shevchuk // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 97–99.

26. Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури) / М. І. Куліцька, Д. Б. Миронюк, І. Я. Криницька, О. З. Яремчук // Медична хімія. – 2015. – Т. 17, № 1 (62). – С. 114–120.

27. Криницька І.Я. Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3 (60). – С. 38–41.

28. П’ятницький Ю. С. Метаболічні зміни у печінці при комбінованій / Ю. С. П’ятницький, С. Р. Підручна, М. І. Куліцька // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 2 (66). – С. 23–25.

29. Підручна С. Р. Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді / С. Р. Підручна, М. І. Куліцька, Р. В. Говда // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 108–111.

30. Липка П. Морфометрична характеристика печінки білих щурів за умов інтоксикації нітритом натрію / П. Липка, М. Куліцька // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. – С. 242.

31. Дмухальська Є. Б. Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів / Є. Б. Дмухальська, Я. І. Гонський, М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 4. – С. 182–185.

32. Криницька І. Я. Особливості цитокінового профілю крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 4. – С. 82–86.

33. Погорецька Х. В. Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4 (53). – С. 58–61.

34. Кліщ І. М. Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів / І. М. Кліщ, Х. В. Погорецька, М. І. Куліцька // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 3 (52). – С. 64–68.

35. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 151–154.

36. Протизапальні властивості настойки настурції на моделі ультрафіолетової еритеми у мурчаків / С. М. Дроговоз, С. М. Марчишин, К. Г. Щокіна, О. О. Баєв, М. І. Куліцька // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 102–105.

37. Гонський Я. І. Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів / Я. І. Гонський, Є. Б. Дмухальська, М. І. Куліцька // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4 (49). – С. 100–102.

38. Патогенетична роль нейтрофільних гранулоцитів у розвитку гострого ураження легень // А. А. Гудима, М. І. Марущак, Г. Г. Габор, М. І. Куліцька / Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 3 (59). – С. 82–85.

39. Кліщ І. М. Вивчення противиразкової активності таблеток фамотидину з тіотриазоліном / І. М. Кліщ, М. Б. Демчук, М. І. Куліцька // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: Матеріали XXVIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю (3 лютого 2011 р.) – Харків: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 242–248.

40. Дослідження ліпофільної фракції трави хамерію вузьколистого / С. М. Марчишин, Н. В. Красуля, М. І. Куліцька, Г. І. Островська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1 (17). – С. 18–21.

41. Криницька І. Я. Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини – 2011. – Вип. 1. – С. 13–17.

42. Динаміка метаболічних змін в організмі білих щурів за умов експериментального ендотоксикозу / Ю. В. Сорока, Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька, С. І. Яворська // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2011. – № 16 – С. 13–16.

43. Морфологічний стан нирок білих щурів при експериментальному ендотоксикозі / Ю. В. Сорока, М. І. Куліцька, Н. Є. Лісничук, К. С. Волков, О. Я. Шутурма // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 21–25.

44. Оцінка ефективності застосування препарату «Ентеросгель» у лікарській формі – паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою / С. О. Ястремська, В. Г. Ніколаєв, І. М. Кліщ, В. В. Ніколаєва, О. М. Олещук, М. І. Куліцька, Л. Л. Головко // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3 (60). – С. 114–117.

45. Лісничук Н. Є. Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного випромінювання / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3 (60). – С. 110–113.

46. Гонський Я. І. Зміни антиоксидантної системи у щурів за умов комбінованого токсичного ураження хлоридом свинцю та нітритом натрію / Я. І. Гонський, М. І. Куліцька // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 80–83.

47. Патогенетичне обґрунтування застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у корекції опіків на тлі політравми / С. Р. Підручна, І. С. Кулянда, О. І. Острівка, У. М. Захарчук, С. О. Ястремська, М. І. Куліцька, О. М. Сопель, Г. Г. Шершун // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 148–150.

48. Вплив ізольованих гепатоцитів на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи та ендогенної інтоксикації у щурів з комбінованим ураженням організму хлоридами кадмію, свинцю і нітритом натрію / Я. І. Гонський, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, П. І. Липка // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 136–141.

49. Куліцька М. І. Показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів з комбінованим ураженням печінки хлоридами кадмію і свинцю на тлі гострого нітритного отруєння / М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 4. – С. 72–76.

50. Куліцька М. І. Вплив ентеросорбенту Ентеросгель та гістидинату міді на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів з комбінованим ураженням печінки хлоридами кадмію і свинцю на тлі гострого нітритного отруєння / М. І. Куліцька // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – № 4 (38). – С. 122–127.

51. Борис М. І. Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки дослідних тварин при інтоксикації натрію нітритом / М. І. Борис, М. С. Гнатюк // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – № 1 (35). – С. 35–39.

52. Гонський Я. І. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів, уражених натрію нітритом і кадмію хлоридом / Я. І. Гонський, М. І. Борис // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 58–61.