КОРДА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

У 1988 році закінчив Тернопільський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1991 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Антиоксидный статус организма при остром токсическом поражении печени и его коррекция энтеросорбцией и антиоксидантами» за спеціальністю 14.00.16 – патологічна фізіологія (науковий керівник – проф. Я. І. Гонський).

Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

Доктор медичних наук з 1998 року.

Докторська дисертація на тему: «Порушення окислювальних процесів і захисних систем організму за гострого хімічного ураження печінки та шляхи їх корекції» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (науковий консультант – проф. Я. І. Гонський).

Вчене звання професора присвоєно у 2002 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Вивчення ролі оксиду азоту, пероксинітриту та супероксиду в патології серцево-судинної системи. Дослідження механізмів ендотеліальної дисфункції при ожирінні, гіпертонії та атеросклерозі. З'ясування ролі гормону лептину в контролі тонусу судин. Виявлено, що хронічна гіперлептинемія, що супроводжує ожиріння, може змінювати метаболізм ендотеліальних NO/O2.-/ONOO- і викликати дисфункцію ендотелію.

  • Вільнорадикальна гепатотоксикологія. Механізми утворення радикалів кисню та азоту в гепатоцитах, біохімія вільнорадикального пошкодження клітин та наслідки оксидативного та нітрозооксидативного стресу, а також механізми, які клітини використовують для захисту від ураження вільними радикалами. Взаємодія цитохром Р450-залежної монооксигеназної системи мікросом і реактивних видів оксиду азоту та її роль в ураженні клітин ксенобіотиками.

  • Вільнорадикальні механізми розвитку атеросклерозу. Механізми модифікації ліпопротеїнів низької щільності та запобігання такої модифікації антиоксидантами.

  • Нанотоксикологія. Застосування наноматеріалів у медицині та фармації.

  • Епідеміологія, біохімічна та імунологічна діагностика лайм-бореліозу та інших трансмісивних хвороб, що передаються кліщами.

Є автором і співавтором більше 447 навчально-методичних і наукових публікацій, 40 патентів, 3 підручників, 9 посібників, 6 монографій.

Підготував 2 докторів і 10 кандидатів наук, є науковим керівником 1 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук і 8 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.