Наукові публікації асистента Бандас І.А.

  1. Показники імунного статусу в організмі щурів за дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / М. Топорович, А. Скрипнюк, І. Бандас, М. Куліцька // XXІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 15-17 квітня 2019 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2019. — С. 230.
  2. Показники оксидативного і нітрооксидативного стресу в організмі щурів за дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / М. Лук’яненко, І. Бандас, М. Куліцька // XXІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 15-17 квітня 2019 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2019. — С. 297.
  3. Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine / Nataliia H Kopchak, Oleh S Pokotylo, Mykola D Kukhtyn, Tetiana Ya Yaroshenko, Mariia I Kulitska, and Iryna A Bandas // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – 9 (5). – С. 2392-2397.
  4. Патент на корисну модель 122526 Україна, МПК (2017.01), С01B 33/12, C01G 21/00, B82Y 5/00. Спосіб оцінки впливу наночастинок діоксиду кремнію на прооксидний та проапоптичний ефекти ацетату свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, М. М. Корда; заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2017 08326; заявл. 11.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.
  5. Зміни цитокінового профілю сироватки крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, М. М. Корда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3 (88). – С. 114–118.
  6. Патент на корисну модель 121334 Україна, МПК G09В 23/28, С01B 33/12, C01G 21/00, B82Y 5/00. Спосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю на структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, А. В. Павлишин, М. М. Корда; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2017 08193; заявл. 07.08.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
  7. Влияние наночастиц диоксида кремния на прооксидантный и проапоптический эффекты ацетата свинца / И. А. Бандас, М. И. Кулицкая, И. Я. Криницкая, М. М. Корда // Проблемы биологии и медицины. – 2017. – № 3 (96). – С. 133–138.
  8. Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, Т. Я. Ярошенко, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 48–56.
  9. Бандас І. А. Наночастинки діоксиду кремнію посилюють токсичний ефект свинцю на стан гуморальної ланки імунітету / І. А. Бандас, М. М. Корда // // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: Х наук.-практ. конф. (з міжн. участю), 05‑06 жовтня 2017 р.: матеріали конф. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2017. – С. 4-5.
  10. Бандас І. А. Вплив наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю на імунний статус організму / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Бабенківські читання: наук.-практ. конф. (з міжн. участю), присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка, 26-27 жовтня 2017 р.: матеріали конф., — Івано-Франківськ, 2017. – С. 18.
  11. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 3, Т. 2 (138). — С. 122–126.
  12. Бандас І. А. Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 14 червня 2017 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2017. - С. 266-267.
  13. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 1 (135). — С. 322–327.
  14. Патент на корисну модель 116049 Україна, МПК B82Y 5/00, G01N 33/00, С01B 33/00, C01G 21/00. Cпосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / М. М. Корда, А. В. Павлишин, М. І. Куліцька, І. А. Бандас; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2016 10416; заявл. 13.10.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.
  15. Бандас Ірина. Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / Ірина Бандас // XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня 2017 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2017. — С. 296.
  16. Бандас І. А. Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2016. — Т. 18, № 2 (67). — С. 17–21.
  17. Бандас Ірина. Наночастинки оксиду кремнію посилюють гепатотоксичні властивості свинцю / Ірина Бандас // XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016. — С. 262.
  18. Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів / М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІІ наук.-практ. конф., 1‑2 жовтня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 44-45.
  19. Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2015. — Т. 17, № 3 (64). — С. 123–129.
  20. Бандас І. А. Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології / І. А. Бандас, М. М. Корда / Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 220.
  21. Бандас І. А. Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів / І. А. Бандас, М. М. Корда / Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології: Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2014 р.: Медична хімія. — 2014. — Т. 16, № 3 (60). — С. 123.
  22. Морфометрична характеристика печінки піддослідних щурів за умов нітритної інтоксикації / П. І. Липка, М. І. Куліцька, І. Я. Криницька, І. А. Бандас / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. - С. 122.