Наукові публікації асистента Бандас І.А.

  1. Яремчук О.З., Посохова Е.А. Бандас И.А., Курило К.И., Цибульская Л.С., Исследование основного протеина миелина в ткани головного мозга мышей BALB/c при экспериментальном антифосфолипидном синдроме и при действии модуляторов синтеза оксида азота // Georgian Medical News. 2019 . № 12. С. 135-140

  2. Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine / Nataliia H Kopchak, Oleh S Pokotylo, Mykola D Kukhtyn, Tetiana Ya Yaroshenko, Mariia I Kulitska, and Iryna A Bandas // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – 9 (5). – С. 2392-2397.

  3. Зміни цитокінового профілю сироватки крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, М. М. Корда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3 (88). – С. 114–118.

  4. Влияние наночастиц диоксида кремния на прооксидантный и проапоптический эффекты ацетата свинца / И. А. Бандас, М. И. Кулицкая, И. Я. Криницкая, М. М. Корда // Проблемы биологии и медицины. – 2017. – № 3 (96). – С. 133–138.

  5. Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, Т. Я. Ярошенко, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 48–56.

  6. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 3, Т. 2 (138). — С. 122–126.

  7. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 1 (135). — С. 322–327.

  8. Патент на корисну модель 116049 Україна, МПК B82Y 5/00, G01N 33/00, С01B 33/00, C01G 21/00. Cпосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / М. М. Корда, А. В. Павлишин, М. І. Куліцька, І. А. Бандас; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2016 10416; заявл. 13.10.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

  9. Бандас І. А. Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2016. — Т. 18, № 2 (67). — С. 17–21.

  10. Бандас Ірина. Наночастинки оксиду кремнію посилюють гепатотоксичні властивості свинцю / Ірина Бандас // XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016. — С. 262.

  11. Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2015. — Т. 17, № 3 (64). — С. 123–129.

  12. Бандас І. А. Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології / І. А. Бандас, М. М. Корда / Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 220.

  13. Морфометрична характеристика печінки піддослідних щурів за умов нітритної інтоксикації / П. І. Липка, М. І. Куліцька, І. Я. Криницька, І. А. Бандас / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. - С. 122.