Наукові публікації доцента Яремчук О.З.

 1. Shatynska, О., Tokarskyy, О., Lykhatskyi, P., Yaremchuk, O., Bandas, I., Mashtalir, A. 2020. Dietary supplementation with magnesium citrate may improve pancreatic metabolic indices in an alloxan-induced diabetes rat model. Potravinarstvo, vol. 14, no. 1, p. 836-846 https://doi.org/10.5219/1375.

 2. O. Z. Yaremchuk, K. A. Posokhova, І. P. Kuzmak, M. I. Kulitska, I. М. Klishch, M. M. Korda / Indexes of nitric oxide system in experimental antiphospholipid syndrome // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92, N 1. – Р. 75-83.

 3. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Кузьмак И.П. / Влияние L-аргинина на содержание некоторых провоспалительных цитокинов при экспериментальном антифосфолипидном синдроме // Проблемы биологии и медицины. – 2020. – № 1 (116). – С. 200-204.

 4. Яремчук О.З. / Нейропротекторна роль аміногуанідину у механізмах ураження головного мозку вагітних мишей BALB/c з антифосфоліпідним синдромом // Sciences of Europe. – 2020. –Vol. 2, No 47. Р. 14-18.

 5. Яремчук О. З. / Вплив L-аргініну та аміногуанідину на вміст каспази-3 та β-актину при акушерському антифосфоліпідному синдромі в експерименті // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1 (155). – С. 215-218.

 6. Яремчук О.З., Посохова К. А., Куліцька М.І. / Вплив L-аргініну та аміногуанідину на розвиток оксидативного стресу у мозку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Sciences of Europe. – 2020. –Vol. 3, No 48. Р. 20-24.

 7. Яремчук О. З. / Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Медична та клінічна хімія. – 2020. – № 1. С. 99-106.

 8. Яремчук О. З., Посохова К. А., Гузик М. М. Вплив аміногуанідину на вміст гліального фібрилярного кислого протеїну у мозочку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі на фоні вагітності // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2020. – №1 (89). – С. 36-43.

 9. Яремчук О.З., Небесна З.М., Крамар С.Б., Посохова К.А. / Морфологічні зміни у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020. – № 1. – С. 208-215.

 10. Яремчук О.З., Посохова К.А. Дослідження показників системи гемостазу та цитокінового профілю при експериментальному антифосфоліпідному синдромі до вагітності та на фоні вагітності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного скринінгу у клінічній та експериментальній медицині – 2020», м. Запоріжжя, 05-06 березня 2020 р. С. 34.

 11. O.Z. Yaremchuk, K.A. Posokhova, I.P. Kuzmak, M.I. Kulitska, O.O. Shevchuk, A.S. Volska, P.H. Lykhatskyi / Influence of nitric oxide synthesis modulators on the cytokines profile in experimental antiphospholipid syndrome // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2019. – № 2. С. 113-121.

 12. O. Z. Yaremchuk and K. A. Posokhova Content of GFAP in the Brain of BALB/C Mice with the Antiphospholipid Syndrome: Effects of L-Arginine and Aminoguanidine // Neurophysiology – 2019. – Vol. 51, No. 6. Р. 409-415.

 13. Яремчук О.З., Посохова Е.А. Бандас И.А., Курило К.И., Цибульская Л.С., Исследование основного протеина миелина в ткани головного мозга мышей BALB/c при экспериментальном антифосфолипидном синдроме и при действии модуляторов синтеза оксида азота // Georgian Medical News. 2019 . № 12. С. 135-140

 14. О. З. Яремчук Стан прооксидантно-антиоксидантної системи нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 3. С. 85-91.

 15. О. З. Яремчук, Е. А. Посохова Влияние L-аргинина и аминогуанидина на некоторые биохимические показатели состояния печени при экспериментальном антифосфолипидном синдроме на фоне беременности // Проблемы биологии и медицины. – 2019. – № 4. – С. 171-175.

 16. О. З. Яремчук, К.А. Посохова, О.С. Токарський Вплив L-аргініну на рівень синтезу оксиду азоту та вміст гліального фібрилярного кислого протеїну у головному мозку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2019. – № 3 (77). – С. 39-45

 17. О. З. Яремчук, К. А. Посохова, І. П. Кузьмак Вплив L-аргініну та аміногуанідину на рівень синтезу оксиду азоту в мозочку та великих півкулях головного мозку за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 4. С. 105-112.

 18. О. З. Яремчук, К. А. Посохова, Н. Я. Летняк Дослідження вмісту каспази-3 у тканині печінки за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 4. – С. 167-175.

 19. Яремчук О. З., Посохова К. А., Габор Г. Г., Гузик М.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на механізми розвитку апоптозу та продукцію активних форм Оксигену у лейкоцитах крові при антифосфоліпідному синдромі в експерименті // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019. – №4 (88). – С. 53-62

 20. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники вільнорадикального окиснення у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, М. І. Куліцька // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65). – С. 210–214.

 21. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, А. Р. Брик, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Н. Я. Мехно // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 63–70.

 22. The role of curator of students’ academic group in the youth education // I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak, H. H. Habor, O. Z. Yaremchuk, M. I. Kulitska // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 199.

 23. Pathogenetic mechanisms of lung injury / M. I. Marushchak, I. Ya. Krynytska, G. G. Gabor, O. Z. Yaremchuk // International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2., Issue 1. – P. 54-58.

 24. Яремчук О.З. патобіохімічні механізми ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. 3. Яремчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 1 (124). – С. 167-170.

 25. Peculiarities of educational and pedagogical process organization at universities / O. Z. Yaremchuk, H. H. Habor, I. Ya. Krynytska, M. I. Kulitska, O. O. Shevchuk // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 97-99.

 26. Яремчук О. З. Дослідження деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. 3. Яремчук // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 76-79.

 27. Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури) / М. І. Куліцька, Д. Б. Миронюк, I. Я. Криницька, О. 3. Яремчук // Медична хімія. – 2015. – № 1. – С. 114-120.

 28. Посохова К.А. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу за умов антифосфоліпідного синдрому в експерименті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 року, Київ, 2014. – Український біохімічний журнал. – 2014. – Т. 86, № 5 (Додаток 2). – С. 27-28.

 29. Сампара С.Р. Особенности влияния L-аргинина на течение беременности и состояние дыхательной системы новорожденных при экспериментальном антифосфолипидном синдроме / С.Р. Сампара, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук // Проблемы биологии и медицины. – 2014. – № 4,1 (81). – С. 137-141.

 30. Посохова К.А. Морфологічні зміни у плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну / Посохова К.А., Сампара С.Р., Яремчук О.З., Дацко Т.В. // Вісник морфології. – 2014. – № 1, Т 20. – С. 172-176.

 31. Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків / О. О. Шевчук, К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 281.

 32. Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / С.Р. Сампара, К.А. Посохова, В.В. Черняшова, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 4. С. – С. 101.

 33. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, А.Є. Мудра, П.Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, І.П. Кузьмак, Л.М. Палиця, Н.П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г.Г.Шершун // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – С. 240.

 34. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, Л. М. Палиця // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – C. 240-241.

 35. Посохова К.А. Зміни деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, С.Р.Сампара // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. – 2014. – С. 130.

 36. Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. – 2014. – С. 137.

 37. Яремчук О. З. Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту / О. З. Яремчук // Медична хімія. – 2013. – № 4. – С. 89-95.

 38. Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – Додаток № 1 до № 3 (39). – С. 102–107.

 39. Кузьмак І.П. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки/ І.П. Кузьмак, І.М. Кліщ, О.З. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2013 – №1. – С. 44–49.

 40. Посохова К. А. Вплив вагітності на рівень тромбоцитів при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, І. Ю. Сак // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17 -18 жовтня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 60.

 41. Роль системи оксиду азоту у патогенезі експериментального антифосфоліпідного синдрому / Посохова К. А., Яремчук О. З., Сампара С. С., Сак І. І. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17 -18 жовтня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 61–62.

 42. The state of placenta in experimental obstetric antiphospholipid syndrome / K. A. Phosokhova, S.R. Sampara, I.Y. Sak, O. Z. Yaremchuk // 9th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, 16-18 May 2013. – Krakow, 2013. – P. 61.

 43. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48568 від 03.04.2013 р.

 44. Дослідження деяких параметрів зсідання крові при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, І.Ю. Сак, С.Р. Сампара, М.І. Куліцька // Матеріали науково – практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 25 - 26 квітня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С.165.

 45. Криницька І. Я. Роль системи фактора некрозу пухлин-альфа у розвитку експериментального гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, О. З. Яремчук // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2012. – № 2. – С. 28–34.

 46. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 151–154.

 47. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації», 26-27 квітня 2012 року – Тернопіль, 2012. – С .164-165.

 48. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І.М.Кліщ, І.Я.Криницька, М.І.Марущак, Г.Г.Габор, О.Я.Зятковська, М.М.Корда, О.І.Острівка, С.І.Яворська, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, І.П.Кузьмак, О.З.Яремчук // Матеріали наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах україни ІІІ-IV рівнів акредитації», 12-13 травня 2011 року, Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 255-256.

 49. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / Посохова К.А., Яремчук О.З., Коваль М.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Бронецька Н.І. // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції», 3-4 листопада 2011 р. Медична хімія. – 2011. – № 4. С. – 222.

 50. Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази / О.З. Яремчук, К.А. Посохова / Український біохімічний журнал – 2011. – Т. 83, №4. – С. 58–67.

 51. Посохова К.А. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук / Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, №1. – 2010. –С. 212–219.

 52. Яремчук О.З. Вплив препарату супероксиддисмутази та аміногуанідину на перебіг метаболічних процесів у печінці при гострому експериментальному панкреатиті / О.З. Яремчук / Медична хімія. – Т. 12, №3. – 2010. –С. 39–45.

 53. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А.Посохова, М.М.Корда, М.Р.Хара, А.А.Гудима, М.І.Марущак, А.М.Пришляк, Д.Б.Коробко, О.М.Олещук, С.І.Яворська, І.Я.Криницька, Г.С.Сатурська, А.С.Вольська, О.З.Яремчук, О.О.Шевчук, О.В.Бакалець, Л.М.Палиця, В.А.Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.

 54. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. М. Олещук, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18).– С. 36–40.

 55. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози i вуглецевого ентеросорбенту карболайну при ix повторному застосуванні на мікробюценоз кишечника експериментальних тварин / К. А. Посохова, B. Г. Ніколаев, C. I. Климнюк, Г. Р. Малярчук, О. 3. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. Т 9, № 3. – С. 83–86.

 56. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, Р. І. Цицюра, В.П. Пида, О.Я. Пінкевич // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», 20-21 травня 2010 року, Тернопіль. – 2010. – С. 285.

 57. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, А.С. Вольська [та ін.] // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 4 червня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 138.

 58. Посохова К.А. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники функціонального стану печінки при гострому панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2009. – № 1-2 (39). – С. 187–192.

 59. Посохова К.А. Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Медична хімія. – Т. 11, №1. – 2009. –С. 30–33.

 60. Яремчук О.З. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в нирках при гострому експериментальному панкреатиті // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – Вип. 2. – С. 139–143.

 61. Посохова К.А., Яремчук О.З. Захисна активність рексоду та аміногуанідину при гострому панкреатиті в експерименті // Матеріали конференції “Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології”, 12-13 листопада 2007 року, Тернопіль. – Медична хімія. – №4, Т. 9, 2007. – С. 85.

 62. Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників функції печінки при гострому панкреатиті / О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. // Матеріали 1-ї науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" 6-7 листопада 2008 року, Тернопіль. – 2008. – С. 162.

 63. Посохова К.А. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" 29-30 жовтня 2008 року, Тернопіль. – 2008. – С. 70.

 64. Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті // Збірник матеріалів, ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 31 березня – 2 квітня 2008, С. 232.

 65. К.А. Посохова, О.З. Яремчук, В.В. Черняшова. Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосування препарату супероксиддисмутази // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, Збірник матеріалів конференції 13 червня 2008 року, Тернопіль, С. 125.