Наукові публікації доцента Яремчук О.З.

 1. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники вільнорадикального окиснення у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, М. І. Куліцька // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65). – С. 210–214.
 2. Патент на корисну модель 122526 Україна, МПК (2017.01), С01B 33/12, C01G 21/00, B82Y 5/00. Спосіб оцінки впливу наночастинок діоксиду кремнію на прооксидний та проапоптичний ефекти ацетату свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, М. М. Корда; заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2017 08326; заявл. 11.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 3. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, А. Р. Брик, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Н. Я. Мехно // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 63–70.
 4. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, О. З. Яремчук // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 69-71.
 5. The role of curator of students’ academic group in the youth education // I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak, H. H. Habor, O. Z. Yaremchuk, M. I. Kulitska // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 199.
 6. Кернична І. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у траві лободи білої / І.З. Кернична, О.З. Яремчук, М.В. Коженьовська // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук», 21-22 квітня 2016 р., Тернопіль. – 2016. – С. 27 – 28.
 7. Долик Н. Роль прооксиданто-антиоксидантної системи в патогенезі ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / Долик Н., Брик А., Яремчук О., Драган Н., Фролов М. // XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016. — С. 267.
 8. Pathogenetic mechanisms of lung injury / M. I. Marushchak, I. Ya. Krynytska, G. G. Gabor, O. Z. Yaremchuk // International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2., Issue 1. – P. 54-58.
 9. Яремчук О.З. патобіохімічні механізми ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. 3. Яремчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 1 (124). – С. 167-170.
 10. Peculiarities of educational and pedagogical process organization at universities / O. Z. Yaremchuk, H. H. Habor, I. Ya. Krynytska, M. I. Kulitska, O. O. Shevchuk // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 97-99.
 11. Яремчук О. З. Дослідження деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. 3. Яремчук // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 76-79.
 12. Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури) / М. І. Куліцька, Д. Б. Миронюк, I. Я. Криницька, О. 3. Яремчук // Медична хімія. – 2015. – № 1. – С. 114-120.
 13. Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів / М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІІ наук.-практ. конф., 1–2 жовтня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 44-45.
 14. Зміни біохімічних показників крові та сечі щурів за умов експериментального холестазу / М. І. Куліцька, О. З Яремчук, Д. Б. Миронюк, А. О. Вітяк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 203-204.
 15. Динаміка змін рівня ліпідів крові щурів за умов поєнаної дії солей важких металів та фосфороогганічних сполук / Є.Б. Дмухальська, Т.Я. Ярошенко, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, Т.А. Пачашинський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С.
 16. Особливості організації самостійної роботи на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, О.З.Яремчук С. Р. Підручна, М.І. Куліцька, Г.Г.Шершун, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Н.А. Василишин, Л. М. Палиця // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Реалізація Закону України «Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21-22 травня 2015 року. –Тернопіль, 2015. – C. 267-268.
 17. Посохова К.А. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу за умов антифосфоліпідного синдрому в експерименті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 року, Київ, 2014. – Український біохімічний журнал. – 2014. – Т. 86, № 5 (Додаток 2). – С. 27-28.
 18. Сампара С.Р. Особенности влияния L-аргинина на течение беременности и состояние дыхательной системы новорожденных при экспериментальном антифосфолипидном синдроме / С.Р. Сампара, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук // Проблемы биологии и медицины. – 2014. – № 4,1 (81). – С. 137-141.
 19. Посохова К.А. Морфологічні зміни у плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну / Посохова К.А., Сампара С.Р., Яремчук О.З., Дацко Т.В. // Вісник морфології. – 2014. – № 1, Т 20. – С. 172-176.
 20. Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків / О. О. Шевчук, К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 281.
 21. Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / С.Р. Сампара, К.А. Посохова, В.В. Черняшова, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 4. С. – С. 101.
 22. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом і призначенні тіотриазоліну та ацетил цистеїну / К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Тернопіль. – Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 112
 23. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, А.Є. Мудра, П.Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, І.П. Кузьмак, Л.М. Палиця, Н.П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г.Г.Шершун // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – С. 240.
 24. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, Л. М. Палиця // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – C. 240-241.
 25. Посохова К.А. Зміни деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, С.Р.Сампара // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. – 2014. – С. 130.
 26. Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. – 2014. – С. 137.
 27. Яремчук О. З. Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту / О. З. Яремчук // Медична хімія. – 2013. – № 4. – С. 89-95.
 28. Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – Додаток № 1 до № 3 (39). – С. 102–107.
 29. Кузьмак І.П. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки/ І.П. Кузьмак, І.М. Кліщ, О.З. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2013 – №1. – С. 44–49.
 30. Посохова К. А. Вплив вагітності на рівень тромбоцитів при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, І. Ю. Сак // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17 -18 жовтня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 60.
 31. Роль системи оксиду азоту у патогенезі експериментального антифосфоліпідного синдрому / Посохова К. А., Яремчук О. З., Сампара С. С., Сак І. І. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17 -18 жовтня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 61–62.
 32. The state of placenta in experimental obstetric antiphospholipid syndrome / K. A. Phosokhova, S.R. Sampara, I.Y. Sak, O. Z. Yaremchuk // 9th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, 16-18 May 2013. – Krakow, 2013. – P. 61.
 33. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48568 від 03.04.2013 р.
 34. Досвід вровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору / Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Шершун Г.Г., Саюк Н.П., Яворська С.І., Рубіна Л.М., Острівка О.І., Суслова Н.О., Мудра А.Є., Яремчук О.З., Куліцька М.І. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу увищихмедичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі», 18-19 квітня 2013 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2013. – С. 323.
 35. Дослідження деяких параметрів зсідання крові при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, І.Ю. Сак, С.Р. Сампара, М.І. Куліцька // Матеріали науково – практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 25 - 26 квітня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С.165.
 36. Зміни параметрів зсідання крові при експериментальному гестаційному антифосфоліпідному синдромі / Фролов Максим, Яремчук Ольга, Сак Ірина, Сампара Софія // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р.: Матеріали конгресу. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 256.
 37. Криницька І. Я. Роль системи фактора некрозу пухлин-альфа у розвитку експериментального гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, О. З. Яремчук // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2012. – № 2. – С. 28–34.
 38. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 151–154.
 39. Яремчук О. З. Роль модуляторів синтезу оксиду азоту в механізмах ураження нирок за умов гострого панкреатиту / О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Матеріали V Науково-практичної конференції присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”, 1-2 листопада 2012 року – Тернопіль, 2012. – С 228.
 40. Поширеність кадмію в навколишньому середовищі Н.В.Флекей., В.А. Кондратюк, П.П. Флекей, О.З. Яремчук, І. О. Крицький, І.Б. Юхим // Матеріали науково – практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 27 - 28 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 181.
 41. Куліцька M. Морфометрична характеристика структурних компонентів ниркових тілець за умов тетрахлорметанового гепатиту / М. Куліцька, О. Яремчук, І. Криницька // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: Матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 188.
 42. Миронюк Василь. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки за умов експериментального ураження підшлункової залози / Миронюк Василь, Яремчук Ольга, Вольська Аліна // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: Матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 193.
 43. Посохова К.А. Активність ферментів мітохондрій у печінці та нирках за умов кріогенного ураження підшлункової залози / Посохова К.А., Яремчук О.З., Флекей Н.В. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С .210.
 44. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації», 26-27 квітня 2012 року – Тернопіль, 2012. – С .164-165.
 45. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І.М.Кліщ, І.Я.Криницька, М.І.Марущак, Г.Г.Габор, О.Я.Зятковська, М.М.Корда, О.І.Острівка, С.І.Яворська, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, І.П.Кузьмак, О.З.Яремчук // Матеріали наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах україни ІІІ-IV рівнів акредитації», 12-13 травня 2011 року, Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 255-256.
 46. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / Посохова К.А., Яремчук О.З., Коваль М.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Бронецька Н.І. // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції», 3-4 листопада 2011 р. Медична хімія. – 2011. – № 4. С. – 222.
 47. Яремчук О.З. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М. Корда, Я.І. Гонський, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, А.Є. Мудра, С.І. Яворська, І. П. Кузьмак, Н.П. Саюк, Н.Я. Матвіїв, Л.М. Палиця // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 9 червня 2011 року, Тернопіль. – 2011. – С. 162.
 48. Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази / О.З. Яремчук, К.А. Посохова / Український біохімічний журнал – 2011. – Т. 83, №4. – С. 58–67.
 49. Яремчук О. Активність лужної фосфатази при експеримнтальному ураженні підшлункової залози та його корекції / Яремчук О., Коцюра Ю., Вацьків В. // Матеріали ХV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р., Тернопіль. – 2011. – С. 286.
 50. Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан системи прооксиданти-антиоксиданти у печінці при гострому панкреатиті в експерименті / О.З. Яремчук // Матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», 14-16 квітня 2010 р., Ужгород. – 2010. – С. 146-147.
 51. Посохова К.А. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук / Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, №1. – 2010. –С. 212–219.
 52. Яремчук О.З. Вплив препарату супероксиддисмутази та аміногуанідину на перебіг метаболічних процесів у печінці при гострому експериментальному панкреатиті / О.З. Яремчук / Медична хімія. – Т. 12, №3. – 2010. –С. 39–45.
 53. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А.Посохова, М.М.Корда, М.Р.Хара, А.А.Гудима, М.І.Марущак, А.М.Пришляк, Д.Б.Коробко, О.М.Олещук, С.І.Яворська, І.Я.Криницька, Г.С.Сатурська, А.С.Вольська, О.З.Яремчук, О.О.Шевчук, О.В.Бакалець, Л.М.Палиця, В.А.Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.
 54. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. М. Олещук, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18).– С. 36–40.
 55. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози i вуглецевого ентеросорбенту карболайну при ix повторному застосуванні на мікробюценоз кишечника експериментальних тварин / К. А. Посохова, B. Г. Ніколаев, C. I. Климнюк, Г. Р. Малярчук, О. 3. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. Т 9, № 3. – С. 83–86.
 56. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, Р. І. Цицюра, В.П. Пида, О.Я. Пінкевич // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», 20-21 травня 2010 року, Тернопіль. – 2010. – С. 285.
 57. Патент 51182. Україна, МПК A 61K 31/155, A 61K 35/72, A 61K 37/64, G 09В 23/28. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту / Посохова К. А., Яремчук О. З., Олещук О. М., Чернухіна О. О., Лісничук Н. Є. – заявл. 14.12.2009 р. Опубліковано 12.07.2010, Бюл. № 13, 2010 р.
 58. Дацко І. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на рівень прозапальних цитокінів та нітрит-аніону за умов гострого панкреатиту / І. Дацко, О. Яремчук // Матеріали ХІV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010, Тернопіль. – 2010. – С. 285.
 59. Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан печінки та нирок при гострому панкреатиті / О.З. Яремчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, Вип. 4 (28) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука –2009», 10-11 грудня, Полтава. – 2009. – С. 237.
 60. Посохова К.А. Стан печінки при гострому панкреатиті та призначенні L-аргініну та рексоду / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3 // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії», 8-9 жовтня 2009 р., Тернопіль. – 2009. – С. 165.
 61. Посохова К.А. Динаміка показників ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті та зміні рівня синтезу оксиду азоту / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”, 13-14 жовтня 2009 року, Чернівці. – 2009. – С. 136.
 62. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, А.С. Вольська [та ін.] // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 4 червня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 138.
 63. Посохова К.А. Вплив глутаргіну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я», 28-29 травня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 62-63.
 64. Яремчук О.З. Зміни деяких окиснювальних процесів у печінці при гострому панкреатиті та застосуванні L-аргініну / Український біохімічний журнал. – 2009. – № 4. // Матеріали конференції конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2009», 28-29 травня 2009 року, Київ. – 2009. – С. 147.
 65. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою MOODLE при викладанні фармакології / К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, Р. І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір», 21-22 травня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 117.
 66. Яремчук О.З. Вплив аміногуанідину на стан печінки при гострому експериментальному панкреатиті / О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», 24-25 квітня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 132.
 67. Яремчук О. Вплив системи оксиду азоту на функціонування електроннотранспортного ланцюга мітохондрій у печінці при гострому панкреатиті / О. Яремчук, М. Крикунова // Матеріали ХІІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009, Тернопіль. – 2009. – С. 231.
 68. Козак І. Вплив аміногуанідину на стан перекисного окислення ліпідів у печінці при гострому панкреатиті / І. Козак, О. Яремчук, А. Вольська // Матеріали ХІІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009, Тернопіль. – 2009. – С. 216.
 69. Посохова К.А. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники функціонального стану печінки при гострому панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2009. – № 1-2 (39). – С. 187–192.
 70. Посохова К.А. Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Медична хімія. – Т. 11, №1. – 2009. –С. 30–33.
 71. Яремчук О.З. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в нирках при гострому експериментальному панкреатиті // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – Вип. 2. – С. 139–143.
 72. Посохова К.А., Яремчук О.З. Захисна активність рексоду та аміногуанідину при гострому панкреатиті в експерименті // Матеріали конференції “Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології”, 12-13 листопада 2007 року, Тернопіль. – Медична хімія. – №4, Т. 9, 2007. – С. 85.
 73. Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників функції печінки при гострому панкреатиті / О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. // Матеріали 1-ї науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" 6-7 листопада 2008 року, Тернопіль. – 2008. – С. 162.
 74. Посохова К.А. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" 29-30 жовтня 2008 року, Тернопіль. – 2008. – С. 70.
 75. Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті // Збірник матеріалів, ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 31 березня – 2 квітня 2008, С. 232.
 76. К.А. Посохова, О.З. Яремчук, В.В. Черняшова. Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосування препарату супероксиддисмутази // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, Збірник матеріалів конференції 13 червня 2008 року, Тернопіль, С. 125.