Наукові публікації асистента Скобеєвої О. А.

 1. Pros and cons of distance learning for medical students under guarantine conditions. Медична освіта, 2021 (3), С. 72–76., І. А. Bandas, L.M. Palysia, O. A. Skobeieva.

 2. Shatynska, О., Tokarskyy, О., Lykhatskyi, P., Yaremchuk, O., Bandas, I., Mashtalir, A. 2020. Dietary supplementation with magnesium citrate may improve pancreatic metabolic indices in an alloxan-induced diabetes rat model. Potravinarstvo, vol. 14, no. 1, p. 836-846.

 3. Шатинська О. А. Комплексний вплив цитратів магнію і хрому на функціонування глутатіонової системи захисту у печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2017. Вип. 28. С. 5–11.

 4. Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. Активність ензимів вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2017. Т. 9, Вип. 1. С. 23–27.

 5. Shatynska O. A., Iskra R. Ya., Svarchevska O. Z. The complex effects of the magnesium and chromium citrates on the carbohydrate metabolism in blood of rats with experimental diabetes mellitus. The Animal Biology. 2017. Vol. 19, № 3. Р. 122–127.

 6. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Дія цитрату магнію на про/антиокси-дантний статус печінки за експериментального цукрового діабету у щурів. Біологічні студії. 2016. Т. 10, № 2. С. 45–52.

 7. Шатинська О. Зміни активності ензимів вуглеводного обміну у печінці щурів з експериментально-індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 235–239.

 8. Шатинська О., Іскра Р. Корекція цитратом магнію оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. 2016. Вип. 71, № 1. С. 81–84.

 9. Шатинська О. А. Активність ензимів вуглеводного обміну в тканинах щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом за додавання магній цитрату. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2016. № 2. С. 96–101.

 10. Шатинська О., Іскра Р., Пилипець А., Сварчевська О. Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. 2016. № 12. С. 115–120.

 11. Іскра Р. Я., Слівінська О. М., Шатинська О. А., Сварчевська О. З., Сеньків О. М., Пилипець А. З. Метаболічні процеси у печінці щурів за екпериментального діабету та вплив цитрату хрому. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 12. С. 161–166.

 12. Спосіб профілактики та лікування цукрового діабету за використання цитратів магнію та хрому: пат. 122791, Україна / Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Слівінська О. М. МПК (2017.01) A61K 35/00, A61K 33/30 (2006.01), A61K 47/00, A61Р 3/10 (2006.01); заявл. 31.07.2017, опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 5с.

 13. Спосіб профілактики цукрового діабету при комплексному використанні цитратів хрому та цинку: пат. 121254, Україна / Слівінська О. М., Іскра Р. Я., Шатинська О. А. МПК A61K 33/00, A61Р 3/10 (2006.01); заявл. 261.06.2017, опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. 5с.

 14. Шатинська О., Іскра Р. Профілактика ускладнень цукрового діабету при використанні цитрату магнію отриманого за аквананотехнологією: Матеріали ІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернетконференції з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині» (19–20 квіт., 2018 р., м. Харків). Харків , 2018. С. 94–95.

 15. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Вплив цитрату магнію на вміст магнію у тканинах нирок і печінки щурів з експериментальним цукровим діабетом: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» (12-13 квіт., 2018 р., м. Харків). Харків: НФаУ, 2018. С. 130.

 16. Iskra R., Shatynska O. Some aspects of carbohydrate metabolism in the blood of rats with experimental diabetes and under complex action of magnesium and chromium citrates: Рeper presented at the CЕECHE Environmental and health issue in fast changing economies (Krakow, June 10–14, 2018). Krakow: CEECHE, 2018. Р-11.

 17. Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. Сполуки цитратів магнію і хрому як засоби для профілактики цукрового діабету: Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» присвяченох доктору біологічних наук, професору Головачу Василю Миколайовичу (8–9 груд., 2017 р., м. Львів). Біологія тварин. 2017. Т. 19, № 4. С. 161.

 18. Шатинська О. А. Вплив магнію цитрату на вуглеводний обмін та антиоксидантну систему захисту в підшлунковій залозі щурів з алоксаніндукованим цукровим діабетом: Матеріали конференції молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016» (26–27 трав., 2016 р., м. Київ). Ukr. Biochem. J. 2016. Т. 88, № 4. С. 85.

 19. Шатинська О. А., Пилипець А. З. Вплив цитратів магнію та хрому на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов гіперглікемії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (29–30 верес., 2016 р., м. Львів). Львів, 2016. С. 203.

 20. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Корекція порушень вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (8–9 груд. 2016 р., м. Львів). Біологія тварин. 2016. Т. 18, № 4. С. 203.

 21. Іскра Р. Я., Слівінська О. М., Шатинська О. А. та інші. Живлення тварин та фізіологі-біохімічні процеси в організмі за дії цитратів мікроелементів: методичні рекомендації. Львів. 2016. С. 27.

 22. Слівінська О. М., Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Оксидативно-нітративний стрес у щурів з експериментально-індукованим діабетом та його корекція цитратом хрому: Матеріали конференції-конкурсу молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2015» (23–24 квіт., 2015 р., м. Київ). Київ, 2015. С. 59.

 23. Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Слівінська О. М. Вплив цитрату магнію на прооксидантно-антиоксидантну систему крові щурів з експериментальним діабетом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН (2–3 жовт., 2015 р., м. Львів). Біологія тварин. 2015. Т.17, № 3. С. 219.

 24. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Дія цитрату магнію на метаболічні процеси в клітинах м’язової тканини щурів з експериментальним діабетом: Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скородинського Зеновія Павловича (3–4 груд., 2015 р., м. Львів). Біологія тварин. 2015, Т. 17, № 4. С. 212.