На кафедрі медичної біохімії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

Пак Анастасія Іванівна

Мехно Наталія Ярославівна

Покотило Олег Олегович

за очною (вечірньою) формою навчання:

Петренко (Гопенко) Яна Юріївна

Яцух Юлія Степанівна

Гнатів Юрій Володимирович

Кравчук Юлія Сергіївна

за заочною формою навчання:

Лясковський Євген Миколайович

Рицик Ольга Богданівна


ПАК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 03.00.04 – біохімія

Період навчання: 01.09.2020- 31.08.2024

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Ендотеліальна дисфункція у осіб, що перехворіли на COVID-19»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.

РИЦИК ОЛЬГА БОГДАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: заочна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Механізми розвитку нітрозоксидативного стресу в умовах експериментального канцерогенезу, шляхи його профілактики та корекції».

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Фіра Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Rytsyk O., Soroka Y., Shepet I., Vivchar Z., Andriichuk I., Lykhatskyi P., Fira L., Nebesna Z., Kramar S., Lisnychuk N. Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention // Natural Product Communication. – 2020. – Vol. 15(6). – P. 1-10.

 • Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Туйчиев Г.У. Зміни показників ендогенної інтокикації за експериментального канцерогенезу та після застосування ресвератолу // Sciences of Europe. – 2020. – № 53. – P. 27-31.

 • Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Вивчення мембранопротекторних властивостей ресвератролу за умов неопластичної інтоксикації у щурів // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – № 2. – С. 187-190.

 • Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Динаміка активності вільнорадикальних процесів за умов індукованого канцерогенезу та після застосування ресвератролу // Мед. та клін. хімія. – 2019. – № 1. – С. 17-24.

 • Вплив ресвератролу на показники антиоксидантної системи щурів за умов диметилгідразин-індукованого канцерогенезу / Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Линда О.С.. // Фітотерапія. Часопис. – 2019. – №4. – С. 20–24.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Рицик ОБ. Дослідження ефективності застосування ресвератролу в умовах експериментального колоректального раку щурів. Матеріали XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених; 2020 квіт.13-15; Тернопіль. Тернопіль; 2020, с. 214.

 • Рицик ОБ, Фіра ЛС. Стан ензиматичної ланки антиоксидантної системи щурів з колоректальним раком на тлі застосування ресвератролу. Матеріали VІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів; 2020 верес. 23-24; Тернопіль. Тернопіль;2020, с.296-297.

 • Рицик ОБ. Вплив ресвератролу на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених 1,2-диметилгідразином. Матеріали XXIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених; 2019 квіт.15-17; Тернопіль. Тернопіль; 2019, с. 301.

 • Рицик ОБ, Фіра ЛС. Зміни показників окисної модифікації протеїнів за неопластичної інтоксикації після застосування ресвератролу. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Хімія природних сполук; 2019 трав. 30-31; Тернопіль. Тернопіль;2019, с. 106-107.

КРАВЧУК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Ефекти впливу збагаченої воднем води на біохімічні процеси обміну при метаболічному синдромі».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М. М.

ЯЦУХ ЮЛІЯ СТЕПАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.03.04 – патологічніа фізіологія.

Період навчання: 01.09.2017р. - 31.08.2021 р.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: “Біохімічні та морфологічні механізми впливу

ендотоксину грамнегативної мікрофлори ліпополісахариду на тканини

пародонту при хронічній алкогольній інтоксикації”.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

1. Fafula R.V., Meskalo O.I., Besedina A.S., Nakonechnyi Io.A., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Kinetic properties of Na+,K+-ATPase of spermatozoa from fertile and infertile men under effect of calix[4]arene C-107 // Ukrainian Biochemical Journal. – 2019. – Vol. 91, N 3. – P. 56-64.

2. Fafula R.V., Meskalo O.I., Lychkovskyy E.I., Iefremova U.P., Onufrovych O.K., Maksymyuk H.V., Melnyk O.V., Nakonechnyi Io.A., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Effect of hydrogen peroxide on Na+,K+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Vol. 8, N. 4. – Р. 521-526.

3. Meskalo О.I., Fafula R.V., Lychkovskyj E.I., Vorobets Z.D. Na+,K+-ATPase and Ca2+,Mg2+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men with different forms of pathospermia // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, N 2. – С. 5-12.

4. Фафула Р.В., Мескало О.І., Личковський Е.І., Воробець З.Д. Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР уабаїнчутливою Na+,K+-АТР-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків // Біофізичний вісник. – 2017. – Т. 38, № 2. – С. 45-53.

5. Фафула Р.В., Мескало О.І., Личковський Е.І., Воробець З.Д. Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР Сa2+,Mg2+-ATP-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2017. – № 4 (80). – С. 46-51.

6. Fafula R.V., Meskalo О.I., Lychkovskyy E.I., Vorobets Z.D. Kinetics of inhibitory effect of hydrogen peroxide on activity of plasma membrane transporting Cа2+,Mg2+-ATPase of sperm cells // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12, № 1. – С. 17-24.

7. Fafula R.V., Meskalo О.I., Lychkovskyy E.I., Vorobets Z.D. Hydrogen peroxide effect on the thapsigargin-sensitive Cа2+,Mg2+-ATPase activity of sperm cells // Еxperimental and Clinical Physiology and Biochemistry. – 2018. – № 1(81). – P. 33-38.

8. Fafula R.V., Meskalo О.I., Lychkovskyy E.I., Vorobets Z.D. The ATP-induced changes in [Ca2+]i in spermatozoa of infertile men with oligo- and asthenozoospermia // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12, № 3-4. – P. 47-54.

9. Fafula R.V., Meskalo О.I., Vorobets Z.D. Role of mitochondria in progesterone-evoked intracellular calcium signals in ejaculated spermatozoa from infertile men // Еxperimental and Clinical Physiology and Biochemistry. – 2019. – № 1(85). – P. 5-9.

10. Meskalo O.I., Fafula R.V., Vorobets Z.D. Characteristics of Ca2+, Mg2+-dependent ATP hydrolysis in sperm cells of infertile men // Studia Biologica, – 2020. – № 14(1).– P. 33–40.

11. Meskalo О.I., Fafula R.V., Iefremova U.P., Nakonechnyi Io.A., Vorobets D.Z. Na, K-ATPase activity in sperm cells of infertile men // XVI International Congress of Medical Sciences (11-14 May, 2017), Sofia, Bulgaria. – Abstract Book. – P. 110.

12. Fafula R., Meskalo O., Vorobets Z. Disturbance of activities of Ca2+-and Na+-ATP-dependent transport systems in spermatozoa of infertile men with different forms of patospermia // 8th Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry (18-20 September 2017), Lublin, Poland. – P. 32.

13. Мескало О.І., Фафула Р.В., Личковський Е.І., Мельник О.В., Воробець З.Д. Дисфункція Сa2+,Mg2+-АТФаз сперматозоїдів неплідних чоловіків з різними формами патоспермій // Матеріали Х Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (5-6 жовтня 2017 р.), м. Тернопіль. – С. 30-31.

14. Fafula R.V., Meskalo О.I., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Ca2+,Mg2+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men // XVII International Congress of Medical Sciences (10-13 May 2018), Sofia, Bulgaria. – P. 77-78.

15. Фафула Р.В., Мескало О.І., Воробець З.Д. Особливості гідролізу АТФ тапсигаргін-чутливою компонентою Са2+,Мg2+-АТФази сперматозоїдів неплідних чоловіків за умов H2O2-індукованого оксидати́вного стресу // Матеріали ХI Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (4-5 жовтня 2018 р.), м. Тернопіль. – С. 38-39.

16. Fafula R.V., Meskalo O.I., Vorobets Z.D. Alterations in Ca2+ signals and Ca2+-ATPases activities in spermatozoa in human subjects with different fertility potential // Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю (27-30 травня 2019 р.), м. Київ. – Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, № 3 (додаток). – C. 14.

17. Fafula R.V., Meskalo O.I., Vorobets Z.D. Ca2+-signals in response to ATP in sperm cells of infertile men with different forms of pathospermia // 6th Ukrainian congress for cell biology with international representation (18-21 June 2019), Yaremche, Ukraine. – Proceedings. – P. 22.

18. Meskalo O.I., Fafula RV., Vorobets Z.D. Calix[4]arene C-107 effect on kinetic properties of Na++-АТРase of spermatozoa of men with different form of pathospermia // Матеріали XІI Українського біохімічного конгресу (30 вересня - 4 жовтня 2019 р.), м. Тернопіль. – Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, N. 3 (80) (додаток). – С. 36-37.

19. Meskalo O.I., Fafula R.V., Vorobets Z.D. Kinetics of Ca2+-transport by ATPases in spermatozoa of infertile men // Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (27–29 квітня 2020 р.), м. Львів. – Молодь і поступ біології.– С. 20 –21.


Мехно Наталія Ярославівна

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Форма навчання: очна

Тема дисертаційної роботи: "Механізми ураження легень при експериментальному антифосфоліпідному синдромі."

Наукові керівники: доктор біологічних наук, доцент Яремчук О. З.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. N. Ya. Mehno, O. Z. Yaremchuk. Antiphospholipid syndrome and pulmonary involvement. Bulletin of Medical and Biological Research. 2021; 4(10); 125-134 .

 2. Яремчук О. З., Посохова К. А., Брик А. Р., Куліцька М. І., Кузьмак І. П., Мехно Н. Я. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 3 (72). С. 63–70.

 3. Ковальчук А. О., Долик Н. Я. Ефективність застосування комбінованих регенеративних засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою. Шпитальна хірургія. 2014. № 3. С .62-63.

 4. Долик Наталія, Брик Анастасія, Яремчук Ольга, Драган Наталія, Фролов Максим.Роль прооксиданто-антиоксидантної системи в патогенезі ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Збірник матеріалів, XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 25 - 27 квітня 2016 р., С. 267.

 5. Долик Наталія. Вплив препарату рекомбінантної супероксиддисмутази на стан прооксидантно-антиоксидантної системи у нирках щурів при гострому панкреатиті // Збірник матеріалів, XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених,Тернопіль, 27 - 29 квітня 2015 р., С. 284.

 6. Долик Наталія, Фролов Максим, Куліковський Богдан. Вплив аміногуанідину на показники прооксидантно- антиоксидантної системи печінки при гострому панкреатиті // Збірник матеріалів, XVІІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р., С. 205.

 7. Долик Наталія, Душенко Валентина, Поврозник Ольга, Вагнер Ірина.Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального гострого панкреатиту // Збірник матеріалів, XVІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль,22 - 24 квітня 2013 р., С. 236.

Покотило Олег Олегович

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Форма навчання: очна

Тема дисертаційної роботи: "Патогенетичне обгрунтування застосування збагаченої воднем води при колоректальному раку (експериментальне дослідження)."

Наукові керівники: доктор медичних наук, професор Корда М.М.