Головна‎ > ‎

Наукові публікації

Наукові публікації доцента Ярошенко  Т.Я.

1. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Вплив інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(Aмінометил)бензил)ацетамідину на гепатотоксичність алілового спирту // Мед. хім. – 2004. – 6, № 3. – С. 114 – 116. 


2.       Вплив інгібітора синтази оксиду азоту на гепатотоксичність алілового спирту // Ярошенко Т.Я., Омеляш В., Лошній В., Переслицький М. // 8-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених, приурочений до 150 – ліття від дня народження І.Я. Горбачевського (10 – 12 травня 2004 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 155.


4. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Роль оксиду азоту в патогенезі ураження печінки ксенобіотиками // Мед. xім. – 2005. – 7, № 3. – С. 74 – 80. 


5.     Ярошенко Т.Я. Позитивний ефект N-(3-(Aмінометил)бензил)ацетамідину при некротичному ураження печінки // Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної  медицини” (3 червня 2005 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 221.


6. Yaroshenko T., Korda M. Role of nitric oxide in chemically induced hepatotoxicity // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2006. – 19, N 3. – P. 143-146.

7. Ярошенко Т.Я. Вплив інгібіторів оксиду азоту на процеси ліпопероксидації за умов токсичного гепатиту // 10-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (11 – 13 травня 2006 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 202.


8.Ярошенко Т.Я. Вплив інгібіторів синтази оксиду азоту на стан окиснювальної модифікація білків при некротичному ураженні печінки // Материалы 78-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины» -  Сімферополь, 2006. – С. 96.


9.  Ярошенко Т.Я.Позитивний ефект  субстрату NO-синтази L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту // Медична хімія. – 2006. – Т. 8, № 4. – С. 133. 


10. Ярошенко Т.Я. Роль порушень системи оксиду азоту в механізмі токсичного ураження печінки аліловим спиртом // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: „Біологія”. – 2006. № 1 (28). – С. 107 - 110. 


11. Ярошенко Т.Я. Ефект  поєднаного застосування інгібітора індуцибельної NO-синтази N-(3-Aмінометил)бензил)ацетамідину  і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту // Медична хімія. – 2006. – № 3 (8). – С. 130 - 133. 


12. Ярошенко Т.Я. Вплив донаторів оксиду азоту на перебіг токсичного ураження печінки аліловим спиртом у білих щурів // Біологія тварин. – 2006. – T. 8, № 2. – C. 210-214

13. Ярошенко Т.Я. Процеси вільнорадикального окислення за умов токсичного ураження печінки аліловим спиртом // Матеріали XLIХ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної  медицини” (2 червня 2006 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 176 -178.

14. Ястремська С.О., Покотило О.С., Острівка О.І. та ін. – Бачення нового підручника з біохімії у світлі концепції розвитку медичної освіти. //  Матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.– Тернопіль – 24–25 листопада 2006 р. – С. 93-98.

15. Ярошенко Т.Я., Корда М.М. Корекція викликаного аліловим спиртом ураження печінки за допомогою поєднаного застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту 1400W і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну // Мед. xім. – 2007. – 9, № 4. – С. 24 – 27. 


16. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії / М.М.Корда, Н.О.Суслова, О.І.Острівка, Т.Я.Ярошенко, С.І.Яворська, О.С.Покотило, І.П.Кузьмак // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2008. - С. 139.


17. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Ефект поєднаного застосування інгібітора індуцибельної NO-синтази 1400W і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2008. - С. 122.


18. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії / М.М.Корда, Н.О.Суслова, О.І.Острівка, Т.Я.Ярошенко, С.І.Яворська, О.С.Покотило, І.П.Кузьмак // Медична освіта. - 2008. - № 3. - С. 49.

 19. Вміст цитолітичних ферментів у плазмі крові білих щурів при парацетамоловому гепатиті та їх корекція в експерименті/ М.І. Коваль, О.С. Покотило, Т. Я. Ярошенко // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 4. – С. 77-81

20. Korda M., Pokotylo O., Yaroshenko T., Yavorska S., Ostrivka O. Effect of β-blockers on aging endothelium  // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2008. – 21, N 2. – P. 281-284.

21. Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Самборська С.М., Корда І.В. Вплив лептину на експресію NO-синтази в ендотеліальних клітинах // Мед. xім. – 2009. – 11, № 1. – С. 135 – 138. 

22.. Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Самборська С.М., Корда І.В. Вплив лептину на уворення NO, O2 – і ONOO- в ендотеліальних клітинах // Мед. xім. – 2009. – 11, № 3. – С. 13 – 17. 

23. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 27-28.

24. Основні напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії / М.М. Корда, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, С.І. Яворська, О.С. Покотило, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак,  І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 92-93.

25. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 76-79.

26. Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / С.Р.Підручна, М.М.Корда, О.О.Кулянда, І.С.Кулянда, І.Р.Копитчак, О.І.Острівка, Г.Г.Шершун, І.П.Кузьмак, Н.О.Суслова, Т.Я.Ярошенко, Н.П.Саюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 116-119.


27. Механізми впливу лептину на біодоступність оксиду азоту в ендотеліальних клітинах судин / М.М.Корда, С.І.Яворська, Т.Я.Ярошенко, Н.О.Суслова // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. -  Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 21.


28. Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECTS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету / М.М.Корда, С.І.Яворська, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 58-59.

29. Korda M., Yavorska S., Yaroshenko T., Ostrivka O., Pidruchna S., Suslova N., Kuzmak I. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach  // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2010. – 23, N 2. – P. 221-227.

30. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я. Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу// Медична xімія – 2014. – 16, № 3. – С. 73 – 76. 

31. Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманітафалоїдиновим отруєнням / І.П. Кузьмак, О.І. Острівка, Т.ЯЯрошенко, Н.А. Василишин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 129.

32. Авторське право № 57734 Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Біологічна хімія». Свідоцтво видане державною службою інтелектуальної власності від 22.12.2014року.

33. Вміст омега-3 жирних кислот в молоці та молочних продуктах / Ю.М. Юзва, О.С. Покотило, Т.Я. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 130.

34. Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного / Л.І. Стойко, Т.Я. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 137.

35. О.С. Покотило, М.Д. Кухтин, М.І. Коваль, Т.Я. Ярошенко Ліпогенез і холестерологенез у головному мозку лабораторних тварин після навантаження холестеролом // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія.- Тернопіль, 2014. — № 4(61). — С. 217—221.

36. O. S. Tokarskyy,  T. Ya. Yaroshenko, I. P. Kuzmak / Influence of low temperature storafe and salinity on fatty acidprofile and inactivation by simulated gastric juice of human pathogenic bacterium Vibrio vulnificus // Медична хімія. – 2014. - № 4. – С. 31-36.

37. О.S. Pokotylo, M.D.Kuhtyn, О.A. Pokotylo, T.Ya.Yaroshenko, M.I.Koval / Lipogenesis in adipose tissue of laboratory animals after loading cholesterol // Медична хімія. – 2015. - №1. – С. 31-36.

38. С. М. Марчишин, Т. Я. Ярошенко, І. І. Мілян, С. С. Наконечна. / Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської // Медична та клінічна хімія. – 2015. № 4 (65) том 17. – С. 96-100.

39. Зміни РН мінеральних вод від температури і терміну зберігання / О.С. Покотило, Т.Я. Ярошенко // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 23 квітня 2015 р. Тези доп. - Тернопіль, 2015. - С. 70.

40. Динаміка змін рівня ліпідів крові щурів за умов поєнаної дії солей важких металів та фосфороогганічних сполук / Є.Б. Дмухальська, Т.Я. Ярошенко, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, Т.А. Пачашинський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2015. - С.

41. Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, О.З.Яремчук, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька, Г.Г.Шершун, О.І. Острівка, П.Г. Лихацький, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Н.А. Василишин, Л.М. Палиця // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України з допомогою відеоконференц-зв'язку), (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р./ Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 608 с.

42. О. С. Покотило, О. О. Покотило, Т. Я. Ярошенко, М. І. Коваль. / Вплив риб’ячого жиру на використання [1-14с] пальмітинової кислоти в синтезі ліпідів у тканинах морських свинок з гіперхолестеринемією in vitro//. Медична та клінічна хімія. – 2016. № 1 (66) том 18. – С. 66-69.

43.Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю// І. Я. Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Т. Я. Ярошенко /Медична та клінічна хімія. – 2016. № 2. – С. 71-75.


Comments