Колектив‎ > ‎

Наукові публікації доцента Василишин Н.А.

Наукові публікації доцента Василишин Н.А.

1. Изучение изотермы состояния системы 6-трет-бутил-4-метилфенол - 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол - 4-метилфенол -растворитель при 10оС. /Городецкий Е.Т., Гарун Я.Е., Василишин Н.А. /Библиографический указатель ВИНИТИ “Депонированные рукописи”, 1981, № 12.C.140.

2. Изучение изотермы состояния системы 6-трет-бутил-4-метилфенол - 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол - 4-метилфенол - растворитель при 5оС. Городецкий Е.Т., Гарун Я.Е., Василишин Н.А. /Библиографический указатель ВИНИТИ “Депонированные рукописи”, 1981, № 12, C. 140.

3. Применение жирорастворимых и водорастворимых антиоксидантов  для коррекции нарушений метаболизма при ожоговой болезни./Кияшко А.А., Баган О.Ф., Бутвин И.Н., Василишин Н.А. Тезисы Всесоюзного совещания « Биоантиоксидант» - Москва,  1983. – С. 155-156. 

4. Использование антиоксидантов пиридинового ряда для коррекции перекисного окисления липидов в ранних стадиях ожоговой болезни. /Рубина Л.М., Василишин Н.А., Лисогир Я.С. Сб. “Ожоговая болезнь” (тезисы докладов 5-ой Республ. научн конференции “Патогенез и лечение острых периодов ожоговой болезни” . Донецк, Киев, 1984. – С. 113-114.

 5. Изменение активости аминотрансфераз в остром периоде ожоговой болезни под влиянием антиоксиданта пиридинового ряда карбатона./Фира Л.С., Василишин Н. А., Бутвин И.Н. /Сб. “Ожоговая болезнь” (тезисы докладов 5-ой Республ научн конференции “Патогенез и лечение острых периодов ожоговой болезни”, Киев, 1984. – С. 118-119. 

6. Василишин Н. А. Исследование растворимости 2,6-ди-трет-бутилфенола и 4,4-метиленбис-(2,6-ди-трет-бутилфенола) в органических растворителях. /Ж. Катализ и нефтехимия, 1996, № 2. С. 74-75.

7. Василишин Н. А. Кінетика реакції формальдегідної конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу. / Ж. Катализ и нефтехимия, 1997, № 3. С. 36-38.

8. Спосіб одержання бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу. Трендовацький П.І., Василишин Н.А., Чубата І.В. /Збірник  «здобутки клінічної та експеримент. медицини» Матеріали ХХХ1Х підсумк. наук. конференції ТДМІ, 1996. част.II, С. 379- 380.

9. Модифікація способу синтезу 4,4-метилен-біс-(2,6-ди-трет-бутилфенолу). Трендовацький П. І., Чубата І. В., Василишин Н. А./ Матеріали ХХХ1Х підсумкової наукової конференції ТДМІ,  1996. част.II, С. 381- 382.

10. Василишин Н. А. Метод кількісного визначення 4,4-метилен-біс-(2,6-ди-трет-бутилфенолу). /Матеріали ХL1 підсумкової наукової конференції ТДМА, 1998. С. 276. (369-370)

11. Потенціометричне визначення фенолів. Василишин Н.А., Трендовацький П.І., Дмухальська Є.Б. /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLIII підсумкової наукової конференції ТДМА, 2000. С. 463-465.

12. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з фізколоїдної та біоорганічної хімії. Трендовацький П.І., Фіра Л.С., Василишин Н.А., Дмухальська Є.Б.  – Тернопіль «Укрмедкнига». – 2000. –112 с.

13. Василишин Н.А. Вивчення реакції конденсації диалкілфенолів з формальдегідом. Василишин Н. А., Трендовацький П. І.  // Матеріали ХLІУ підсумкової наукової конференції ТДМА. Тернопіль 2001.- С. 78-79.

14. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів факультету бакалаврату і молодших спеціалістів медицини./ Гонський Я.І, Саюк Н.П., Рубіна Л.М.,  Підручна С.Р., Василишин Н.А.// Навчально-методична конференція. Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів. – Тернопіль. – 2001. С. 13 – 15.

15. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з фізколоїдної та біоорганічної хімії. Трендовацький П.І., Фіра Л.С., Василишин Н.А., Дмухальська Є.Б. – Тернопіль «Укрмедкнига». – 2002. – 112 с.

16. Василишин Н.А. Антиокисна активність 2,6-ди-трет-бутилфенолу  і бісфенолів на його основі. Збірник наукових праць. Дев‘ята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2003».- Львів, 2003. – С. Ф 65.

17. Василишин Н.А. Розчинність бінарної системи 2,6-ди-трет-бутилфенол - 4,4-метилен-біс(2,6-ди-трет-бутилфенол) у спиртах. Наук.записки Тернопільського пед. університету , Серія: Хімія. - 2001. – Вип. 5. – С. 39–41.

18. Вплив природи органічних розчинників на розчинність 2,6-ди-трет-бутилфенолу. Василишин Н. А., Бодров В.П., Грод І.М. Наукові записки Тернопільського пед. університету. Серія: Хімія. – 2003. вип. 7. – С. 28-32.

19. Антиокисна активність  2,6-ди-трет-бутилфенолу і бісфенолів на його основі в біологічних системах  Н. А. Василишин, П.І.Трендовацький, С.Р. Підручна. Збірник наукових праць ХLУ підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції 7  червня 2002 р. Вип. 7. – Тернопіль. – 2002. – С. 21.

20. Аспекти сучасної технології викладання хімічних дисциплін у вищих медичних закладах./ Я.І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, С.О. Ястремська, Н.А. Василишин, П.І. Трендовацький.//Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Тернопіль. – 2004. – С. 68-71.

 21.  Спектрофотометричне визначення 4,4-метиленбісфенолу. Василишин Н. А., Підручна С.Р., Кубант Р.М. Вопросы химии и хим. технологии. – 2006.- № 2. – С. 8-10.

22. Василишин Н. А. Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу // Автореф. дис. … канд. хім. наук. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. - Київ. – 2006.- 20 с.

23. Василишин Н. АГомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу //Матеріали ХХІ наукової конференції з біоорганічної хімії та нафтохіміїІнститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. - Київ. – 2006.

24. Чорна М.В., Бекус І.Р., Василишин Н.А. Вплив хлориду кобальту на генерацію гідроксильного радикалу на стан антиоксидантної системи  у тварин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали конференції Тернопіль, 2008.- С. 132.

25. Вплив ентеросорбенту “Альгігель” та карнітину хлориду на показники ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом /І.Р. Бекус, І.М.Кліщ, М.В.Чорна, Н.А.Василишин // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії: всеукраїнська науково-практич конф., 8-9 жовт. 2009 р. Медична хімія. — 2009. — Т.11, №3.  С. 166.

26. Стан прооксидантної та антиоксидантної системи у тварин, уражених хлоридами кадмію та кобальту та за їх поєднання /М.В.Чорна, Я.І. Гонський, О.І.Острівка, Н.А.Василишин// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка.Серія: біологія.- 2008, 4 (38).-С. 128-132.

27. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. Вронська Л.В., Михалків М.М. Дмухальська Є.Б., Василишин Н.А. та ін. Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 37-40.

28. Корекція альгігелем і карнітином порушень ліпідного обміну у щурів за токсичного ураження етанолом і солями важких металів / І.Р.Бекус, І.М. Кліщ, М.В. Чорна, Н.А. Василишин, Є.Б. Дмухальська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 17 черв. 2010 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 121.

29. Перебіг процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітратної інтоксикації. Лихацький П. Г., Фіра Л . С., Василишин Н. А. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2010. - № 2. С. 59 – 63.

30. Коригуючий вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при важкій травмі. Підручна С.Р.,  Василишин Н.А., Кулянда О.О., Кулянда І.С.//  Медична хімія. – 2011, т. 13, № 1. – С. С. 58-62

31. Окислювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та протитуберкулостатиків. /Бурмас Н.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Василишин Н.А. Вісник Вінницького Національного медуніверситету, 2011. -  № 2. С. 86 – 89.

32. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів / І.Б. Івануса, І.М. Кліщ, І.З. Кернична, Н.А. Василишин / Медична хімія. – т.13, 2011, № 2 (47). С. 56-62.

33. Бекус І.Р., Василишин Н.А. Вплив фенольних антиоксидантів на процеси перекисного окиснення ліпідів./Всеукраїнська конференція – Хімія природних cполук. – Тернопіль – 2012.

 34. Викладання медичної хімії за кредитно-модульною системою організації навчального процесу./Василишин Н.А., Дмухальська Є.Б., Кравчук Л.О. Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наук конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система…»8-9 квітня 2013 р.,Тернопіль. 2013.- С. 224-225.

35. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом  /Бойко Л.А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Василишин Н.А. // Вісник проблем біології та медицини. Випуск 2, том 3 (109) 2014. C. 285-287. 

36.Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманітафалоїдиновим отруєнням /І.П.Кузьмак, О.І. Острівка, Т.Я. Ярошенко, Н.А.Василишин// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 129.

37. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної  діяльності у вищій школі на заняттях хімії. Бекус І.Р., М.В. Кирилів, Н.А. Василишин, І.Я. Криницька. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю.  15-16 травня 2014 р., м. Тернопіль. С. 149.

 38. Л. О. Кравчук, Т. Б. Кадобний, Н. А. Василишин. Формування і розвиток позитивних почуттів у студентів у процесі навчання. // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль. - 2016. – с. 193.                                

Comments