Основнi науковi здобутки кафедри

Дослiджено механiзми взаємодiї вiтамiнiв та мiкроелементiв в органiзмi при рiзних патологiчних станах.

Розроблено новi моделi опiкової хвороби i запропоновано ефективнi патогенетичнi методи її лiкування.

Всебiчно дослiджено роль процесiв вiльнорадикального, мiкросомального та енергозабезпечувального окислення в механiзмах хiмiчного ураження печiнки різними токсикантами. Патогенетично обгрунтовано використання антиоксидантiв при гепатитах різної етіології.

Дослiджено молекулярнi механiзми дiї та доведено ефективність ентеросорбентів при токсичному ураженнi печiнки.Розроблено та запатентовано новий ентеросорбент "Фiбрабет".

Дослiджено ефективнiсть холiнфосфатидних лiпосом i антиоксидантiв, включених у лiпосоми при токсичному гепатитi.

Впроваджено методики видiлення iзольованих гепатоцитiв i показано ефективнiсть їх трансплантацiї при гострому токсичному гепатитi.

Доведено можливу роль лептину в розвитку ендотеліальної дисфункції при ожирінні. Досліджено роль оксиду азоту у механізмах дії бета-блокаторів і інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту.

Вивчено молекулярні аспекти впливу глюкокортикоїдів на метаболізм сірковмісних амінокислот і вміст гомоцистеїну в крові.

Comments