Наукові публікації доцента Яремчук О.З.

Наукові публікації доцента  Яремчук О.З. 

1.   Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази / О.З. Яремчук, К.А. Посохова  / Український біохімічний журнал – 2011. – Т. 83, №4. – С. 58–67.

2.   The state of placenta in experimental obstetric antiphospholipid syndrome / K. A. Phosokhova, S.R. Sampara, I.Y. Sak, O. Z. Yaremchuk // 9th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, 16-18 May 2013. – Krakow, 2013. – P. 61.

3.   Посохова К.А. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу за умов антифосфоліпідного синдрому в експерименті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 року, Київ, 2014. – Український біохімічний журнал. – 2014. . – Т. 86, № 5 (Додаток 2). – С. 27-28.

4.   Pathogenetic mechanisms of lung injury / M. I. Marushchak, I. Ya. Krynytska, G. G. Gabor, O. Z. Yaremchuk // International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2.,  Issue 1. – P. 54-58.

5.   Peculiarities of educational and pedagogical process  organization at universities / O. Z. Yaremchuk, H. H. Habor, I. Ya. Krynytska, M. I. Kulitska, O. O. Shevchuk // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 97-99.

6.   Яремчук О.З. патобіохімічні механізми ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. 3. Яремчук  // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 1 (124). – С. 167-170.

7.   Яремчук О. З. Дослідження деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / О. 3. Яремчук  // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 76-79.

8.   Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури) / М. І. Куліцька, Д. Б. Миронюк, I. Я. Криницька, О. 3. Яремчук // Медична хімія. – 2015. – № 1. – С. 114-120.

9.   Сампара С.Р. Особенности влияния L-аргинина на течение беременности и состояние дыхательной системы новорожденных при экспериментальном антифосфолипидном синдроме / С.Р. Сампара, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук // Проблемы биологии и медицины. – 2014. – № 4,1 (81). – С. 137-141.

10.        Посохова К.А. Морфологічні зміни у плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну / Посохова К.А.,  Сампара С.Р., Яремчук О.З., Дацко Т.В. // Вісник морфології. – 2014. – № 1, Т 20. – С. 172-176.

11.        Яремчук О. З. Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту / О. З. Яремчук // Медична хімія. – 2013. – № 4. – С. 89-95.

12.        Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – Додаток № 1 до № 3 (39). – С. 102–107.

13.        Кузьмак І.П. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки/ І.П. Кузьмак,  І.М. Кліщ, О.З. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2013 – №1. – С. 44–49.

14.        Криницька І. Я. Роль системи фактора некрозу пухлин-альфа у розвитку експериментального гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, О. З. Яремчук // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2012. – № 2. – С. 28–34.

15.        Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 151–154.

16.        Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози i вуглецевого ентеросорбенту карболайну при ix повторному застосуванні на мікробюценоз кишечника експериментальних тварин / К. А. Посохова, B. Г. Ніколаев, C. I. Климнюк, Г. Р. Малярчук, О. 3. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. Т 9, № 3. – С. 83–86.

17.        Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. М. Олещук, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18).– С. 36–40.

18.        Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А.Посохова, М.М.Корда, М.Р.Хара, А.А.Гудима, М.І.Марущак, А.М.Пришляк, Д.Б.Коробко, О.М.Олещук, С.І.Яворська, І.Я.Криницька, Г.С.Сатурська, А.С.Вольська, О.З.Яремчук, О.О.Шевчук, О.В.Бакалець, Л.М.Палиця, В.А.Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.

19.        Яремчук О.З. Вплив препарату супероксиддисмутази та аміногуанідину на перебіг метаболічних процесів у печінці при гострому експериментальному панкреатиті / О.З. Яремчук / Медична хімія. – Т. 12, №3. – 2010. –С. 39–45.

20.        Посохова К.А. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук / Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, №1. – 2010. –С. 212–219.

21.        Яремчук О.З. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в нирках при гострому експериментальному панкреатиті // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – Вип. 2. – С. 139–143.

22.        Посохова К.А. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники функціонального стану печінки при гострому панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2009. – № 1-2 (39). – С. 187–192.

23.        Посохова К.А. Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Медична хімія. – Т. 11, №1. – 2009. –С. 30–33.

24.        Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті // Збірник матеріалів, ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 31 березня – 2 квітня 2008, С. 232.

25.        Посохова К.А., Яремчук О.З. Захисна активність рексоду та аміногуанідину при гострому панкреатиті в експерименті // Матеріали конференції “Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології”, 12-13 листопада 2007 року, Тернопіль. – Медична хімія. – №4, Т. 9, 2007. – С. 85.

26.        К.А. Посохова, О.З. Яремчук, В.В. Черняшова. Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосування препарату супероксиддисмутази // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, Збірник матеріалів конференції 13 червня 2008 року, Тернопіль, С. 125.

27.        Посохова К.А. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" 29-30 жовтня 2008 року, Тернопіль. – 2008. – С. 70.

28.        Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників функції печінки при гострому панкреатиті / О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. // Матеріали 1-ї науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" 6-7 листопада 2008 року, Тернопіль. – 2008. – С. 162.

29.        Козак І. Вплив аміногуанідину на стан перекисного окислення ліпідів у печінці при гострому панкреатиті / І. Козак, О. Яремчук, А. Вольська // Матеріали ХІІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009, Тернопіль. – 2009. – С. 216.

30.   Яремчук О. Вплив системи оксиду азоту на функціонування електроннотранспортного ланцюга мітохондрій у печінці при гострому панкреатиті / О. Яремчук, М. Крикунова // Матеріали ХІІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009, Тернопіль. – 2009. – С. 231.

31.   Яремчук О.З. Вплив аміногуанідину на стан печінки при гострому експериментальному панкреатиті / О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», 24-25 квітня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 132.

32.        Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою MOODLE при викладанні  фармакології / К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, Р. І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір», 21-22 травня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 117.

33.        Яремчук О.З. Зміни деяких окиснювальних процесів у печінці при гострому панкреатиті та застосуванні L-аргініну / Український біохімічний журнал. – 2009. – № 4. // Матеріали конференції конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2009», 28-29 травня 2009 року, Київ. – 2009. – С. 147.

34.        Посохова К.А. Вплив глутаргіну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я», 28-29 травня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 62-63.

35.        Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, А.С. Вольська [та ін.] // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 4 червня 2009 року, Тернопіль. – 2009. – С. 138.

36.        Посохова К.А. Динаміка показників ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті та зміні рівня синтезу оксиду азоту / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”, 13-14 жовтня 2009 року, Чернівці. – 2009. – С. 136.

37.        Посохова К.А. Стан печінки при гострому панкреатиті та призначенні L-аргініну та рексоду / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3 // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії», 8-9 жовтня 2009 р., Тернопіль. – 2009. – С. 165.

38.        Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан печінки та нирок при гострому панкреатиті / О.З. Яремчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, Вип. 4 (28) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука –2009», 10-11 грудня, Полтава. – 2009. – С. 237.

39.        Яремчук О.З. Вплив рексоду на стан системи прооксиданти-антиоксиданти у печінці при гострому панкреатиті в експерименті / О.З. Яремчук // Матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», 14-16 квітня 2010 р., Ужгород. – 2010. – С. 146-147. 

40.        Дацко І. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на рівень прозапальних цитокінів та нітрит-аніону за умов гострого панкреатиту / І. Дацко, О. Яремчук // Матеріали ХІV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010, Тернопіль. – 2010. – С. 285.

41.        Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, Р. І. Цицюра, В.П. Пида, О.Я. Пінкевич // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», 20-21 травня 2010 року, Тернопіль. – 2010. – С. 285.

42. Яремчук О. Активність лужної фосфатази при експеримнтальному ураженні підшлункової залози та його корекції / Яремчук О., Коцюра Ю., Вацьків В. // Матеріали ХV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р., Тернопіль. – 2011. – С. 286.

43.        Яремчук О.З. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М. Корда, Я.І. Гонський, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, А.Є. Мудра, С.І. Яворська, І. П. Кузьмак, Н.П. Саюк, Н.Я. Матвіїв, Л.М. Палиця // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 9 червня 2011 року, Тернопіль. – 2011. – С. 162.

44.  Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / Посохова К.А., Яремчук О.З., Коваль М.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Бронецька Н.І.  // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції», 3-4 листопада 2011 р. Медична хімія. – 2011. – № 4. С. – 222.

45. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І.М.Кліщ, І.Я.Криницька, М.І.Марущак, Г.Г.Габор, О.Я.Зятковська, М.М.Корда, О.І.Острівка, С.І.Яворська, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, І.П.Кузьмак, О.З.Яремчук // Матеріали наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах україни ІІІ-IV рівнів акредитації», 12-13 травня 2011 року, Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 255-256.

46.        Поширеність кадмію в навколишньому середовищі Н.В.Флекей., В.А. Кондратюк, П.П. Флекей, О.З. Яремчук, І. О. Крицький, І.Б. Юхим // Матеріали науково – практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 27 - 28 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 181.

47.   Куліцька M. Морфометрична характеристика структурних компонентів ниркових тілець за умов тетрахлорметанового гепатиту / М. Куліцька, О. Яремчук, І. Криницька // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: Матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 188.

48.        Миронюк Василь Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки за умов експериментального ураження підшлункової залози / Миронюк Василь, Яремчук Ольга, Вольська Аліна  // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: Матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 193.

49.        Посохова К.А. Активність ферментів мітохондрій у печінці та нирках за умов кріогенного ураження підшлункової залози / Посохова К.А., Яремчук О.З., Флекей Н.В. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С .210

50.        Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації», 26-27 квітня 2012 року – Тернопіль, 2012. – С .164-165.

51.  Яремчук О. З. Роль модуляторів синтезу оксиду азоту в механізмах ураження нирок за умов гострого панкреатиту / О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Матеріали V Науково-практичної конференції присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”, 1-2 листопада 2012 року – Тернопіль, 2012. – С 228.

52.   Досвід вровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору / Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Шершун Г.Г., Саюк Н.П., Яворська С.І., Рубіна Л.М., Острівка О.І., Суслова Н.О., Мудра А.Є., Яремчук О.З., Куліцька М.І. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу увищихмедичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі», 18-19 квітня 2013 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2013. – С. 323.

53.  Дослідження деяких параметрів зсідання крові при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, І.Ю. Сак, С.Р. Сампара, М.І. Куліцька // Матеріали науково – практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 25 - 26 квітня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С.165.

54.        Зміни параметрів зсідання крові при експериментальному гестаційному антифосфоліпідному синдромі / Фролов Максим, Яремчук Ольга, Сак Ірина, Сампара Софія // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р.: Матеріали конгресу. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 256.

55.  Посохова К. А. Вплив вагітності на рівень тромбоцитів при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, І. Ю. Сак // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17 -18 жовтня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 60.

56.        Роль системи оксиду азоту у патогенезі експериментального антифосфоліпідного синдрому / Посохова К. А., Яремчук О. З., Сампара С. С., Сак І. І. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17 -18 жовтня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 61–62.

57.  Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48568 від 03.04.2013 р.

58.        Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, А.Є. Мудра, П.Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, І.П. Кузьмак, Л.М. Палиця, Н.П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г.Г.Шершун // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України»,  15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – С. 240.

59.        Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, Л. М. Палиця // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України»,  15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – C. 240-241.

60.        Посохова К.А. Зміни деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, С.Р.Сампара // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. – 2014. – С. 130.

61.        Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. – 2014. – С. 137.

62.        Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків  / О. О. Шевчук, К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 281.

63. Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / С.Р. Сампара, К.А. Посохова, В.В. Черняшова, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 4. С. – С. 101.

64. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом і призначенні тіотриазоліну та ацетил цистеїну / К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Тернопіль. – Медична хімія. – 2014. – № 4. – С.  112

65. Особливості організації самостійної роботи на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, О.З.Яремчук С. Р. Підручна, М.І. Куліцька, Г.Г.Шершун, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Н.А. Василишин, Л. М. Палиця // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Реалізація Закону України «Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»,  21-22 травня 2015 року. –Тернопіль, 2015. – C. 267-268.

66.  Зміни біохімічних показників крові та сечі щурів за умов експериментального холестазу / М. І. Куліцька, О. З Яремчук, Д. Б. Миронюк, А. О. Вітяк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 203-204.

67.   Динаміка змін рівня ліпідів крові щурів за умов поєнаної дії солей важких металів та фосфороогганічних сполук / Є.Б. Дмухальська, Т.Я. Ярошенко, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, Т.А. Пачашинський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С.

68.  Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів / М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІІ наук.-практ. конф., 1–2 жовтня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 44-45.

69. Кернична І. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у траві лободи білої / І.З. Кернична, О.З. Яремчук, М.В. Коженьовська // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук», 21-22 квітня 2016 р., Тернопіль. – 2016. – С. 27 – 28.

70. Долик Н. Роль прооксиданто-антиоксидантної системи в патогенезі ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / Долик Н., Брик А., Яремчук О., Драган Н., Фролов М. // XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016. — С. 267.

 ПАТЕНТИ

 Патент 51182. Україна, МПК 61K 31/155, A 61K 35/72, 6137/64, 09В 23/28. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту / Посохова К. А., Яремчук О. З., Олещук О. М., Чернухіна О. О., Лісничук Н. Є. – заявл. 14.12.2009 р. Опубліковано 12.07.2010, Бюл. № 13, 2010 р.

Comments