Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації доц. Куліцької М.І.

      Наукові публікації доц. Куліцької М.І.

1.     Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2016. — Т. 18, № 2 (67). — С. 17–21.

2.     Експериментальне вивчення впливу екстракту настурції великої на перебіг аліментарної гіперліпідемії у щурів  / Марчишин С.М., К. Г Щокіна, Г. Р. Козир, М. І. Куліцька, О. В. Сопель // Фітотерапія. Часопис. — 2016. — № 1. — С. 49–52.

3.     Данилко К. Зміни біохімічних показників сироватки крові щурів за умов експериментального холестазу / К. Данилко, Д. Миронюк, М. Куліцька // XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016. — С. 267.

4.     Куліцька М. І. Функціональний стан печінки у щурів за умов експериментального гепаторенального синдрому / М. І. Куліцька // Медична та клінічна хімія. — 2015. — Т. 17, № 4 (65). — С. 74–77.

5.     Куліцька М. І. Динаміка метаболічних змін в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — Вип. 4, Т. 2 (124). — С. 168–171.

6.     Куліцька М. І. Структурні зміни нирок в щурів у віддалені періоди експериментального холестазу / М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — Вип. 4, Т. 1 (124). — С. 216–219.

7.     Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2015. — Т. 17, № 3 (64). — С. 123–129.

8.     Peculiarities of educational and pedagogical ocess organization at universities // O. Z. Yaremchuk, H. H. Habor, I. Ya. Krynytska, M. I. Kulitska, O. O. Shevchuk // Медична освіта. — 2015. — № 3. — С. 97–99.

9.     Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури) / М. І. Куліцька, Д. Б. Миронюк, І. Я. Криницька, О. З. Яремчук // Медична хімія. — 2015. — Т. 17, № 1 (62). — С. 114–120.

10. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.]; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. — Тернопіль: ТДМУ, 2015. — 216 с.

11.  Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів / М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІІ наук.-практ. конф., 1‑2 жовтня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 44-45.

12. Зміни біохімічних показників крові та сечі щурів за умов експериментального холестазу / М. І. Куліцька, О. З Яремчук, Д. Б. Миронюк, А. О. Вітяк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 203-204.

13. Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, О. З. Яремчук, С. Р. Підручна, М. І. Куліцька, Г. Г. Шершун, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, І. П. Кузьмак, Т. Я. Ярошенко, А. Є. Мудра, Н. А. Василишин, Л. М. Палиця // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.  — Тернопіль: ТДМУ, 2015. — С. 267-268.

14. Миронюк Д. Розвиток гепаторенального синдрому в щурів за умов експериментального холестазу / Д. Миронюк, А. Вітяк, М. Куліцька // XІX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 27-29 квітня 2015 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2015. — С. 294.

15. Криницька І.Я. Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Медична хімія. — 2014. — Т. 16, № 3 (60). — С. 38–41.

16. П’ятницький Ю. С. Метаболічні зміни у печінці при комбінованій / Ю. С. П’ятницький, С. Р. Підручна, М. І. Куліцька // Шпитальна хірургія. — 2014. — № 2 (66). — С. 23–25.

17. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Биологическая химия» / С.Р. Підручна, М.І. Куліцька, П.Г. Лихацький // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53353 від 28.01.2014 р.

18. Миронюк Д. Б. Морфометричні зміни структурних компонентів ниркових тілець у щурів за умов експериментального гепаторенального синдрому / Д. Б. Миронюк, Н. Я. Долик, М. І. Куліцька // І Міжнародна конференція з експериментальної хірургії, 07-08 листопада 2014 р., м. Київ: Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2015. — Спец. випуск № 2 (87). — С. 19-20.

19. Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків  / О. О. Шевчук, К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 281.

20. Савич А.О. Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному / А.О. Савич, М.І. Куліцька, О.В. Сопель / Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології: Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2014 р.: Медична хімія. — 2014. — Т. 16, № 3 (60). — С. 138.

21. Посохова К.А. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу за умов антифосфоліпідного синдрому в експерименті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, М. І. Куліцька // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу, 06-10 жовтня 2014 р., м. Київ: Український біохімічний журнал. — 2014. — Т. 86, № 5 (додаток 2). — С. 27–28.

22. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, Л. М. Палиця // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240-241.

23. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, А. Є. Мудра, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Л. М. Палиця, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240.

24. Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О. О. Шевчук, К. А. Посохова, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, В. Г. Ніколаєв / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — С. 137.

25. Морфометрична характеристика печінки піддослідних щурів за умов нітритної інтоксикації / П. І. Липка, М. І. Куліцька, І. Я. Криницька, І. А. Бандас / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — С. 122.

26. Куліцька М. І. Біохімічні зміни в організмі щурів з доксорубіцин-індукованою кардіоміопатією / М. І. Куліцька, А. О. Вітяк, Д. Б. Миронюк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — С. 120.

27. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48568 від 03.04.2013 р.

28. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Біологічна та біоорганічна хімія» / «Биологическая и биоорганическая химия» / М.М. Корда, І.П. Кузьмак, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48569 від 03.04.2013 р.

29. Підручна С. Р. Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді / С. Р. Підручна, М. І. Куліцька, Р. В. Говда // Вісник наукових досліджень. — 2013. — № 1 (70). — С. 108–111.

30. Вплив ліофілізованих ксеноімплантатів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою / С. Р. Підручна, О. І. Острівка, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 172.

31. Липка П. Морфометрична характеристика печінки білих щурів за умов інтоксикації нітритом натрію / П. Липка, М. Куліцька // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 242.

32. Дослідження деяких параметрів зсідання крові при гестаційному антифосфоліпідному синдромі  / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, І. Ю. Сак, С. Р. Сампара, М. І. Куліцька // Довкілля і здоров’я: наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2013 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 165.

33. Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, Г. Г. Шершун, Н. П. Саюк, С. І. Яворська, Л. М. Рубіна, О. І. Острівка, Н. О.  Суслова, А. Є. Мудра, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: Х ювілейна Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 18-19 квітня 2013 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — Ч.1. — С. 323.

34. Патент на корисну модель 70161 Україна, МПК G 09 B 23/28, A 61 K 31/28, А 61 К 33/24, А 61 Р 39/06. Cпосіб детоксикації організму при отруєнні етанолом та солями важких металів / І. Я. Демків, Н. Є. Лісничук, М. І. Куліцька; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2011 14225; заявл. 01.12.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.

35. Патент на корисну модель 67949 Україна, МПК G 09 B 23/28, G 01 N 33/48. Cпосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого гепатиту / М. І. Куліцька, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, І. О. Сорока, Н. Є. Лісничук; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2011 09857; заявл. 08.08.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.

36. Дмухальська Є. Б. Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів / Є. Б. Дмухальська, Я. І. Гонський, М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. — 2012. — Вип. 4. — С. 182185.

37. Криницька І. Я. Особливості цитокінового профілю крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Клінічна та експериментальна патологія. — 2012. — № 4. — С. 82–86.

38. Погорецька Х. В. Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням / Х. В. Погорецька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Медична хімія. — 2012. — Т. 14, № 4 (53). — С. 58–61.

39. Кліщ І. М. Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів / І. М. Кліщ, Х. В. Погорецька, М. І. Куліцька // Медична хімія. — 2012. — Т. 14, № 3 (52). — С. 64–68.

40. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. — 2012. — № 1. — С. 151–154.

41. Протизапальні властивості настойки настурції на моделі ультрафіолетової еритеми у мурчаків / С. М. Дроговоз, С. М. Марчишин, К. Г. Щокіна, О. О. Баєв, М. І. Куліцька // Фармацевтичний часопис. — 2012. — № 1 (21). — С. 102–105.

42. Яремчук О. З. Роль модуляторів синтезу оксиду азоту в механізмах ураження нирок за умов гострого панкреатиту / О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: V наук.-практ. конф., 1‑2 листопада 2012 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2012. — № 2(17). — С. 228.

43. Криницька І. Я. Артеріальна гіпоксемія у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом шляхом тривалого введення тетрахлорметану  / І. Я. Криницька, М. І. Марущак, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: V наук.-практ. конф., 1‑2 листопада 2012 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2012. — № 2(17). — С. 191.

44. Дмухальська Є. Б. Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у тварин уражених солями важких металів і гліфосату за корекції дипептидом / Є. Б. Дмухальська, Я. І. Гонський, М. І. Куліцька // Хімія природних сполук: III Всеукр. наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 74–75.

45. Дмухальська Є. Б. Особливості вільнорадикального окиснення білків і ліпідів за ураження солями важких металів і гліфосату / Є. Б. Дмухальська, Я. І. Гонський, М. І. Куліцька // Довкілля і здоров’я: наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 112–113.

46. Криницька І. Я. Поширеність гострих отруєнь тетрахлорметаном / І. Я. Криницька, А. В. Мізь, М. І. Куліцька // Довкілля і здоров’я: наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 231–232.

47. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації: Всеукр. навч.-наук. конф., присвячена 55-річчюТернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 26-27 квітня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 164-165.

48. Куліцька M. Морфометрична характеристика структурних компонентів ниркових тілець за умов тетрахлорметанового гепатиту / М. Куліцька, О. Яремчук, І. Криницька // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 188.

49. Куліцька M. І. Морфометрична характеристика печінки білих щурів за умов експериментального гепатиту / М. І. Куліцька, Р. М. Гнатюк, І. Я. Криницька / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 17 квітня 2012 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 187–188.

50. Патент на корисну модель 66280 Україна, МПК G 09 B 23/28. Cпосіб визначення рівня токсемії при політравмі в експерименті / С. Р. Підручна, А. А. Гудима, В. Я. Хорош, М. І. Куліцька; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2011 07915; заявл. 23.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

51. Гонський Я. І. Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів / Я. І. Гонський, Є. Б. Дмухальська, М. І. Куліцька // Медична хімія. — 2011. — Т. 13, № 4 (49). — С. 100–102.

52. Патогенетична роль нейтрофільних гранулоцитів у розвитку гострого ураження легень // А. А. Гудима, М. І. Марущак, Г. Г. Габор, М. І. Куліцька / Буковинський медичний вісник. — 2011. — Т. 15, № 3 (59). — С. 82–85.

53. Кліщ І. М. Вивчення противиразкової активності таблеток фамотидину з тіотриазоліном / І. М. Кліщ, М. Б. Демчук, М. І. Куліцька // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: Матеріали XXVIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю (3 лютого 2011 р.)  — Харків: Вид-во НФаУ, 2011. — С. 242–248.

54. Дослідження ліпофільної фракції трави хамерію вузьколистого / С. М. Марчишин, Н. В. Красуля, М. І. Куліцька, Г. І. Островська // Фармацевтичний часопис. — 2011. — № 1 (17). — С. 18–21.

55. Криницька І. Я. Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини — 2011. — Вип. 1. — С. 13–17.

56. Динаміка метаболічних змін в організмі білих щурів за умов експериментального ендотоксикозу / Ю. В. Сорока, Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька, С. І. Яворська // Biomedical and Biosocial Anthropology. — 2011. — № 16 — С. 13–16.

57. Морфологічний стан нирок білих щурів при експериментальному ендотоксикозі / Ю. В. Сорока, М. І. Куліцька, Н. Є. Лісничук, К. С. Волков, О. Я. Шутурма // Вісник морфології. — 2011. — Т. 17, № 1. — С. 21–25.

58. Криницкая И. Я. Циркулирующие имунные комплексы при экспериментальном гепатопульмональном синдроме / И. Я. Криницкая, М. И. Кулицкая, Н. И. Бронецкая // Санкт-Петербургские научные чтения - 2011: IV Международный молодежный медицинский конгресс, 7‑9 декабря 2011 г.: сб. тезисов. — Санкт-Петербург, 2011. — С. 16.

59. Лісничук Н. Є. Імунологічні зміни в організмі білих щурів при експериментальному панкреатиті / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька // Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіологіі та способи їх фармакологічної корекції: Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2011 р.: Медична хімія. — 2011. — Т. 13, № 4. — С. 219.

60. Марущак М. І. Вміст імуноглобуліну А в сироватці крові тварин при гострому ураженні легень у динаміці / М. І. Марущак, Г. Г. Габор,  М. І. Куліцька // Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіологіі та способи їх фармакологічної корекції: Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2011 р.: Медична хімія. — 2011. — Т. 13, № 4. — С. 216.

61. Криницька І. Я. Окиснювальна модифікація білків у щурів за умови експериментального гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, П. І. Липка // Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіологіі та способи їх фармакологічної корекції: Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2011 р.: Медична хімія. — 2011. — Т. 13, № 4. — С. 218.

62. Спектральний склад поляризованої флуоресценції пробіотиків як вираження їх біологічної активності / В. В. Дем’яненко, О. В. Покришко, О. М.  Климчук, М. І. Куліцька, О. Б. Кучмак // Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіологіі та способи їх фармакологічної корекції: Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2011 р.: Медична хімія. — 2011. — Т. 13, № 4. — С. 220.

63. Лісничук Н. Є. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в умовах кріогенного панкреатиту різної тривалості / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька // «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2011»: наук. конф. мол. вчених, 2-3 червня 2011 р.: м. Київ: Український біохімічний журнал. — 2011. — Т. 83, № 4. — С. 146.

64. Лісничук Н. Є. Біохімічні зміни в організмі білих щурів у динаміці експериментального панкреатиту / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: LV підсумк. наук.-практ. конф., 9 червня 2011 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2011. — С. 142.

65. Лисничук Н. Е. Субмикроскопические изменения структурних компонентов почки при  экспериментальном поражении печени / Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив, М. И. Кулицкая // Санкт-Петербург – Гастро-2011: 13-й Международный Славяно-Балтийский научный форум, 18-20 мая 2011 г.: Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. — 2011. — № 2-3. — С. 54.

66. Криницька І. Я. Способи моделювання гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, М. І. Куліцька // Довкілля і здоров’я: Всеукр. наук.-практ. конф., 22 квітня 2011 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2011. — С. 70–71.

67. Субмикроскопические изменения почки белых крыс при экспериментальном эндотоксикозе / Ю. В. Сорока, Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив, М. И. Кулицкая // Биология – наука ХХІ века: 15‑я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 18‑22 апреля 2011 г.: сб. тезисов. — Пущино, 2011. — С. 185–186.

68. Куліцька М. І. Вплив ентеросорбенту ентеросгель на стан глутатіонової системи у щурів з гострим токсичним ураженням печінки / М. І. Куліцька, П. І. Липка // Працюємо, творимо, презентуємо: 80-та ювілейна наук.-практ. конф. студентів і мол. учених за участю міжнародних спеціалістів, 7-8 квітня 2011 р.: тези доповідей. — Івано-Франківськ, 2011. — С. 36.

69. Куліцька М.І. Особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у щурів за дії важких металів і нітриту натрію та корекція порушень: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / М.І. Куліцька ; Ін-т біології тварин НААН України. — Л., 2010. — 20 с.

70. Оцінка ефективності застосування препарату «Ентеросгель» у лікарській формі – паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою / С. О. Ястремська, В. Г. Ніколаєв, І. М. Кліщ, В. В. Ніколаєва, О. М. Олещук, М. І. Куліцька, Л. Л. Головко // Вісник наукових досліджень. — 2010. — № 3 (60). — С. 114–117.

71. Лісничук Н. Є. Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного випромінювання / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька // Вісник наукових досліджень. — 2010. — № 3 (60). — С. 110–113.

72. Демків І. Я. Зміни біохімічних параметрів крові білих щурів за умов експериментального панкреатиту / І. Я. Демків, Н. Є. Лісничук, М. І. Куліцька // Х Український біохімічний з’їзд 13-17 вересня 2010 р., м. Одеса: Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 4 (додаток 2). — С. 74–75.

73. Лисничук Н. Е. Иммунологические изменения в организме экспериментальных животных при поражении поджелудочной железы и их коррекция с помощью углеродного сорбента ГСГД / Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив, М. И. Кулицкая // Санкт-Петербург – Гастро-2010: 12-й Международный Славяно-Балтийский научный форум, 19-21 мая 2010 г.: Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. — 2010. — № 2-3. — С. 56.

74. Влияние углеродного сорбента ГСГД и магнитолазерного излучения на антиоксидантную систему белых крыс при экспериментальном поражении печени / Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив, М. И. Кулицкая, Л. П. Масловская // Биология – наука ХХІ века: 14-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 19‑23 апреля 2010 г.: сб. тезисов. — Пущино, 2010. — С. 152–153.

75. Гонський Я. І. Зміни антиоксидантної системи у щурів за умов комбінованого токсичного ураження хлоридом свинцю та нітритом натрію / Я. І. Гонський, М. І. Куліцька // Медична хімія. — 2009. — Т. 11, № 1. — С. 80–83.

76. Патогенетичне обґрунтування застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у корекції опіків на тлі політравми / С. Р. Підручна, І. С. Кулянда, О. І. Острівка, У. М. Захарчук, С. О. Ястремська, М. І. Куліцька, О. М. Сопель, Г. Г. Шершун // Медична хімія. — 2009. — Т. 11, № 3. — С. 148–150.

77. Вплив ізольованих гепатоцитів на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи та ендогенної інтоксикації у щурів з комбінованим ураженням організму хлоридами кадмію, свинцю і нітритом натрію / Я. І. Гонський, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, П. І. Липка // Медична хімія. — 2009. — Т. 11, № 3. — С. 136–141.

78. Біохімічні зміни в організмі експериментальних тварин при токсичному гепатиті за корекції сорбентом ГСГД та магнітолазерним випромінюванням / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, М. І. Куліцька, Л. П. Масловська // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії: Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 жовтня 2009 р.: Медична хімія. — 2009. — Т. 11, № 4. — С. 164.

79. Куліцька М. І. Показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів з комбінованим ураженням печінки хлоридами кадмію і свинцю на тлі гострого нітритного отруєння / М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. — 2008. — Вип. 4. — С. 72–76.

80. Чорна М. Корекція тирозинатом цинку та ентеросорбентом «Фібрабет» вільнорадикальних порушень в організмі щурів з кадмій-кобальтовою інтоксикацією печінки / М. Чорна, М. Куліцька, І. Бекус // XIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2009. — С. 259.

81. Куліцька М. І. Ремоделювання артерій печінки за умов комбінованого ураження нітритом натрію та хлоридами кадмію і свинцю / М. І. Куліцька, М. С. Гнатюк // Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології: наук.–практ. конф., 10-11 червня 2009 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2009. — С. 102–104.

82. Куліцька М. І. Коригуючий вплив ізольованих гепатоцитів на показники антиоксидантної системи у щурів з гострим хімічним ураженням / М. І. Куліцька, Я. І. Гонський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 4 червня 2009 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2009. — С. 126–127.

83. Куліцька М. І. Вплив комбінованої дії хлоридів кадмію, свинцю і нітриту натрію на показники ендогенної інтоксикації організму щурів / М. І. Куліцька, І. Я. Криницька // Довкілля і здоров’я: Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2009 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2009. — С. 59–60.

84. Куліцька М. Вплив ентеросорбенту Ентеросгель на процеси вільнорадикального окиснення у щурів з токсичним ураженням організму ксенобіотиками / М. Куліцька, М. Чорна // XIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2009. — С. 244.

85. Куліцька М. І. Вплив ентеросорбенту Ентеросгель та гістидинату міді на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів з комбінованим ураженням печінки хлоридами кадмію і свинцю на тлі гострого нітритного отруєння / М. І. Куліцька // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. — 2008. — № 4 (38). — С. 122–127.

86. Борис М. І. Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки дослідних тварин при інтоксикації натрію нітритом / М. І. Борис, М. С. Гнатюк // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. — 2008. — № 1 (35). — С. 35–39.

87. Куліцька М. Стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу при токсичному ураженні печінки / М. Куліцька // XII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня-2 квітня 2008 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2008. — С. 178.

88. Куліцька М. І. Вплив нітриту натрію на показники антиоксидантної системи та пероксидного окиснення ліпідів в організмі щурів / М. І. Куліцька, М. В. Чорна, Я. І. Гонський // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: 1-ша наук.-практ. конф., 6‑7 листопада 2008 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2008. — № 2 (9). — С. 130–131.

89. Куліцька М. І. Вплив комбінованої дії натрію нітриту та кадмію хлориду на показники антиоксидантної системи організму щурів / М. І. Куліцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 13 червня 2008 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2008. — С. 122–123.

90. Чорна М. В. Вплив хлориду кадмію на формування оксидативного стресу у щурів / М. В. Чорна, М. І. Куліцька, І. Р. Бекус // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: 1-ша наук.-практ. конф., 6‑7 листопада 2008 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2008. — № 2(9). — С. 160.

91. Яремчук О. З. Зміни біохімічних показників функції печінки при гострому панкреатиті / О. З. Яремчук, М. І. Куліцька // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: 1-ша наук.-практ. конф., 6‑7 листопада 2008 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2008. — № 2(9). — С. 162.

92. Куліцька М. І. Вплив комбінованої дії натрію нітриту та кадмію хлориду на морфометричні параметри печінки / М. І. Куліцька, М. С. Гнатюк // Довкілля і здоров’я: Всеукр. наук.-практ. конф., 24‑25 квітня 2008 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2008. — С. 53–55.

93. Гонський Я. І. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів, уражених натрію нітритом і кадмію хлоридом / Я. І. Гонський, М. І. Борис // Медична хімія. — 2007. — Т. 9, № 4. — С. 58–61.

94. Вплив поєднаної дії хлоридів кадмію та кобальту на вміст активних форм кисню у щурів / Я. І. Гонський, М. В. Чорна, М. І. Борис, І. Р. Бекус // Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології: підсумк. наук.-практ. конф., 12‑13 листопада 2007 р.: Медична хімія. — 2007. — Т. 9, № 4. — С. 75.

95. Борис М. І. Особливості уражень судин печінки при інтоксикації організму солями свинцю, кадмію та нітритом натрію / М. І. Борис, М. С. Гнатюк // Довкілля і здоров’я: Всеукр. наук.-практ. конф., 27‑28 квітня 2006 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2006. — С. 7‑8.

96.  Організація самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів із дисциплін хімічного циклу / Л. М. Романишина, О. В. Криховець, Г. Я. Загричук, О. І. Гулай, В. П. Бодров, Н. І. Руснак, А. Є. Демид, П. Г. Лихацький, М. І. Борис // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця: наук.-методична конф., 5-6 квітня 2004 р.: зб. матеріалів. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004. — С. 53–55.

Comments