Основнi науковi здобутки кафедри медичної біохімії

  • Дослiджено механiзми взаємодiї вiтамiнiв та мiкроелементiв в органiзмпри рiзних патологiчних станах.
  • Розроблено новi моделi опiкової хвороби i запропоновано ефективнi патогенетичнi методи її лiкування.
  • Всебiчно дослiджено роль процесiв вiльнорадикального, мiкросомального та енергозабезпечувального окислення в механiзмах хiмiчного ураження печiнки різними токсикантами. Патогенетично обгрунтовано використання антиоксидантiв при гепатитах різної етіології.
  • Дослiджено молекулярнмеханiзми дiї та доведено ефективність ентеросорбентів при токсичному ураженнпечiнки. Розроблено та запатентовано новий ентеросорбент "Фiбрабет".
  • Дослiджено ефективнiсть холiнфосфатидних лiпосом i антиоксидантiв, включених у лiпосоми при токсичному гепатитi.
  • Впроваджено методики видiлення iзольованих гепатоцитiв i показано ефективнiсть їх трансплантацiї при гострому токсичному гепатитi.
  • Доведено можливу роль лептину в розвитку ендотеліальної дисфункції при ожирінні. Досліджено роль оксиду азоту у механізмах дії бета-блокаторів і інгібіторів ангіотензин перетворювального ферменту.
  • Вивчено молекулярні аспекти впливу глюкокортикоїдів на метаболізм сірковмісних амінокислот і вміст гомоцистеїну в крові.